17 september – 16 oktober 2020: Malmás

De periode 17 september 2020 tot en met 16 oktober 2020 wordt volgens de Sanatan Dharm ongunstig beschouwd voor het verrichten van bepaalde rituelen/ceremonieën. Deze periode staat bekend als Malmás. Hieromtrent verschaft stichting Shri Sanátan Dharm Parshad Suriname (SSDPS) middels deze communiqué, de nodige informatie aan de Surinaamse samenleving. Deze stichting is een jonge, vrijwilligersorganisatie in Suriname, waar vele Purohits/Pandits (voorgangers van de Sanátan Dharm) e.a. vrijwilligers zijn aangesloten om de idealen, normen, waarden en filosofie van de Sanátan Dharm in deze plurale maatschappij, nationaal en internationaal te waarborgen.

De stichting SSDPS had in 2018 alle pandits van de Sanátan Dharma uitgenodigd om middels een vergadering een ontstane misvatting toen in Suriname omtrent Malmás oftewel Adhikmás (die volgens de Vedische astrologie een extra maand genoemd wordt die t.g.v het verschil in tijd tussen zonne- en maanmaanden ontstaat) op 30 mei 2018 te bespreken.

Bij deze vergadering waren 38 pandits aanwezig (desgewenst kunnen de namen opgevraagd worden) waarbij vele pandits de grondslagen van verschillende geschriften van de Sanatan Dharm hebben aangehaald en in fijne details besproken.

Dit onderwerp was door de aanwezige pandits vanuit de bovengenoemde geschriften breedvoerig besproken waarbij de hiernavolgende punten tot het resultaat behoren:

  1. Tot enkele synoniemen van Malmás behoren: Adhimás, Adhikmás, Asankrántimás, Asúryamás, Malimluchmás, Laundmás, Purushottammás, Vinámmás.
  2. Als er tussen twee nieuwe manen geen Sankránti plaatsvindt, dan wordt die maand van ongeveer 30 tot 32 dagen Adhikmás oftewel Malmás genoemd.

Indien er tussen twee nieuwe manen twee Sankránti’s (transmigratie van de zon van de ene naar het daaropvolgende sterrenbeeld) hebben plaatsgevonden dan wordt deze maand Kshaymás genoemd. Dit fenomeen komt eens in de 141 jaar voor. Als gevolg van een Kshayamás komt er in dat jaar twee keren een Malmás voor, respectievelijk één voor en één na de Kshayamás. In dit geval is voorgeschreven om tijdens de eerste Malmás, die ook wel Sansarpmás wordt genoemd, Mangal kárya’s oftewel voorspoedige ceremonieën uit te voeren. Integenstelling tot de Sansarpmás, is het niet toegestaan in de Malmás na de Kshayamás yagya’s, sanskárs en dergelijke uit te voeren.

  1. Opsommend werden drie soorten Shubh karma’s aangehaald, namelijk Nitya karma (reguliere handelingen zoals dagelijkse pújá, Ekádashi vrat, mandirbezoek etc.), Naymittik karma (ceremonieën die dienen ter bescherming van een individu bijvoorbeeld Antyeshti, Grah Shanti, Múl Shanti en andere Shanti karma’s), Kámya karma (de handelingen die om een specifiek voordeel of verlangen vragen, zoals Mahádán, Kathá-Jhandi, Durgá-Páth en dergelijke yagya’s). Tijdens de Malmás astrologisch ongunstig om deze Kámya karma’s te verrichten, terwijl de Nitya karma’s en de Naymittik karma’s zonder enig probleem wel dienen voortgezet te worden.
  2. Geëxpliciteerd vanuit de boven genoemde Kámya karma’s zijn een aantal handelingen opgesomd die ook astrologisch ongunstig zijn tijdens de Malmás uit te voeren namelijk; Upákarma, Yagyopavít sanskár oftewel Janew sanskár, Viváh sanskár (de huwelijksceremonie), Grihapravesh (het betrekken van een andere woning of een nieuwe woning), Dev-Pratishthá (inwijding van múrti’s), Yagya karma’s, Agni-Sthápan, Shapath (eedaflegging), Vrat (vasten) enzovoorts.
  3. De Yagya karma’s bestaan uit:
    • Sámánya Yagya (yagya dat een individu voor zichzelf en gezin laat doen door een pandit, bijvoorbeeld Kathá-Jhandi, Durgá-Páth, Satyanáráyan vrat kathá en dergelijke)
    • Mahá Yagya (yagya dat gedaan wordt voor de voorspoed van een hele familie, wijk, ressort of land). Vanuit de geraadpleegde geschriften zijn beide gedefinieerde yagya karma’s in de Malmás eveneens niet toegestaan.
  1. Tenslotte zijn de aspecten die aan de één van de namen van Malmás tevens één van de vormen van God Vishnu zijn toegewijd namelijk Purushottammás besproken. Hierbij werd aangehaald uit één van de geschriften dat Malmás wel aanwendbaar is om rituelen en gebeden alleen ter ere van God Vishnu in de vorm van God Purushottam te doen.

De bespreking had uiteindelijk geresulteerd in het feit dat van de 38 aanwezige pandits 36 pandits met een verhoogde aandacht op de naleving hetgeen daarboven is aangehaald zullen toezien, daar mogelijke misvatting in groter verband in deze vergadering zijn afgestemd. Eén verliet de zaal voor de bespreking eindigde, en één kon zich niet volledig terugvinden in hetgeen besproken en verduidelijkt is.

Te verwijzen naar de bovengenoemde besluiten, zijn ze wederom opgenomen en gepresenteerd in een nieuwe vergadering met een geselecteerde groep van 7 pandits, met als aanleiding dat de ontstane misvattingen omtrent Malmás zich van het jaar weer herhalen, waarbij de Dharmádhikárí Pt. H. Djwalapersad-Tewarie zijn uitspraken en besluit omtrent dit onderwerp op 28 augustus 2020 heeft gedaan. De Dharmádhikárí is de aangewezen autoriteit die besluiten met betrekking tot de Sanátan Dharm neemt indien er onduidelijkheid of contrast ontstaat omtrent een onderwerp met betrekking tot de Sanátan Dharm. Met in achtneming van nieuwe grondslagen en rekening houdende met de voorheen genomen besluiten en traditie komt de Dharmádhikárí met het besluit de Kámya karma’s inclusief Yagya’s (Sámánya Yagya’s + Mahá Yagya’s) niet te verrichten terwijl de Nitya- en Naymittik karma’s normaal verricht kunnen worden. Indien een devoot toch zulks wil verrichten, wordt voor zo een geval voorgeschreven, Pújá (gebedsritueel) ter ere van God Vishnu met de naam Purushottam te doen.

Paramaribo, 8 september 2020
Stg. SSDPS

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *