22 april: Dag van de Aarde

De Dag van de Aarde wordt jaarlijks gevierd op 22 april en is voor ons een belangrijk moment om ons inzicht te verdiepen in de verschillende problemen die onze planeet negatief beïnvloeden.

Het is ook een moment om onze houding te herzien en dagelijkse praktijken aan te nemen die bijdragen tot het behoud van de natuur, en zo een steeds gezondere planeet te verzekeren voor onze generatie en toekomstige generaties.

Het ontstaan van de Dag van de Aarde

De Dag van de Aarde werd in 1970 in het leven geroepen door de toenmalige Amerikaanse senator Gaylord Nelson. Op 22 april van dat jaar riep de senator op tot protesten die de aandacht van de bevolking en de regeringen moesten vestigen op de milieuproblemen die de planeet bedreigen.

Het succes van de manifestatie in de Verenigde Staten was verbazingwekkend: ongeveer 20 miljoen mensen demonstreerden en eisten een gedragsverandering en een nieuwe weg voor de geschiedenis van de planeet. Bovendien was de datum verantwoordelijk voor de latere goedkeuring van verscheidene belangrijke milieuwetten in dat land.

De Dag van de Aarde werd geleidelijk aan geconsolideerd en begon in 1990 in verschillende landen te worden gevierd. Elk jaar wordt ter herdenking van deze belangrijke datum een ander thema gekozen. Deze thema’s spitsen zich toe op milieuproblemen die dringend aandacht behoeven, zoals het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering.

In 2009 werd deze datum door de VN ingevoerd en uitgeroepen tot de Internationale Dag van Moeder Aarde.

Milieuproblemen die de planeet treffen

De planeet wordt voortdurend aangetast door het negatieve handelen van de mens. Wij zijn verantwoordelijk voor een reeks processen die schade toebrengen aan het leven van andere soorten en zelfs aan dat van onszelf, bijvoorbeeld door de toename van ziekten. Hieronder vermelden wij 5 belangrijke milieuproblemen en hoe zij ons leven en de gezondheid van de planeet beïnvloeden

  1. Luchtverontreiniging

Het doet zich voor wanneer stoffen vrijkomen in de atmosfeer, waardoor de levenskwaliteit van levende wezens in gevaar wordt gebracht. Deze stoffen kunnen bijvoorbeeld vrijkomen bij industrieën en vervoermiddelen, zoals auto’s en bussen. Deze vervuiling heeft een negatieve invloed op onze gezondheid en doet bijvoorbeeld het aantal gevallen van aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma en bronchitis, toenemen.

  1. Waterverontreiniging

Het treft de meest uiteenlopende aquatische milieus. Het lozen van afval van huizen en industrieën in rivieren, beken en meren is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de dood van verschillende aquatische soorten en kan ook de gezondheid van de bevolking die dit water consumeert, in gevaar brengen.

  1. Verbranden van bossen

Ze kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals renovatie van weiden en ontginning van gebieden. Ongeacht de oorzaak heeft een brand ernstige gevolgen, vooral wanneer het uit de hand loopt. Zij zijn verantwoordelijk voor de luchtverontreiniging, de vernietiging van habitats en de dood van vele soorten.

  1. Ontbossing

Kan worden gedefinieerd als de verwijdering van vegetatiebedekking uit een gebied. De oorzaken daarvan zijn onder meer de stadsuitbreiding, de uitbreiding van landbouw- en veeteeltgebieden en de houtwinning. De belangrijkste gevolgen van dit proces zijn bodemerosie, vernietiging van habitats en de dood van verschillende soorten.

  1. Klimaatverandering

Het is ook een ernstig probleem waarmee de hele planeet tegenwoordig te kampen heeft. Aangenomen wordt dat de mens, door het vrijkomen van zogenaamde “broeikasgassen”, heeft bijgedragen tot de intensivering van het broeikaseffect en aldus de temperatuur van de planeet heeft doen stijgen. Klimaatverandering houdt, naast andere gevolgen, verband met het uitsterven van soorten, veranderingen in de neerslag, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel.

Aangezien het doel van de Dag van de Aarde is ecologisch correcte waarden aan te moedigen, is het een mooie gelegenheid om samen met kinderen na te denken over milieueducatie en andere acties die we in de praktijk kunnen brengen om onze planeet te beschermen.

 Bron: allesvieren.nl