5 december: Internationale Dag van de Vrijwilliger

Door de Verenigde Naties is sinds 1986 5 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Vrijwilligersdag’ (International Volunteer Day); een door de vrijwilligersorganisaties van de Verenigde Naties ingestelde dag om wereldwijd het vrijwilligerswerk respect te tonen en te promoten.

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij beschikt over een aantal vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn om een project uit te voeren zoals: enthousiast is voor het werk, fysiek in staat om de werkzaamheden uit te voeren, gemaakte afspraken nakomt.

We denken op de Internationale Dag van de Vrijwilliger uiteraard aan hen, die zich vaak dag in dag uit inzetten voor de medemens. Voorlezen aan de blinden, boodschappen doen met bejaarden, of gewoon de straat schoonhouden om Uw leefomgeving schoon te houden. Maar ook internationale vrijwilligerswerkers, die kansarme kinderen les geven of projecten opstarten in derdewereldlanden. Deze mensen, zonder wie de wereld er heel anders uit zou zien, worden op deze Dag bedankt en eens extra in het zonnetje gezet.

                                                           Bron: fijnedagvan.nl

Kwalificaties voor onbaatzuchtige dienstbaarheid

“Laat erbarmen en opoffering je 2 ogen zijn. Laat egoloosheid jouw adem zijn en liefde jouw tong. Laat vrede in je oren weerklinken. Deze zijn de 5 vitale elementen waarop je moet leven”. “Handen zijn heiliger dan lippen die bidden”.   Sri Sathya Sai Baba

 In een van de zijn Goddelijke boodschappen gaf Sri Sathya Sai Baba o.a. de volgende kwalificaties aan voor onbaatzuchtige seváwerk.

 Een rein hart: onbevlekt door trots, hebzucht, afgunst, haat of concurrentiedrang- is absoluut noodzakelijk, alsook vertrouwen in God als Bron van vitaliteit, deugd en rechtvaardigheid.

 Liefde: de geest van offervaardigheid kan alleen door liefde ontwikkeld worden. Iemand die zonder liefde is, zal niet bereid zijn offers te brengen.

 Ego: voorafgaand aan elke dienstbaarheid, moet je alle egoïstische neigingen verwijderen; doe afstand van alle gevoel van “het mijne en het uwe” en verbrand de trots die voortkomt uit het gevoel dat je iemand bedient die armer en minder fortuinlijk is. Wees nederig en bedenk dat God je een gelegenheid gegeven heeft om dienstbaar te zijn.

 4. Onbaatzuchtigheid: de vervulling van het menselijk leven bestaat uit de dienst die de mens verleent zonder enige gedachten aan terugbetaling en met een gevoel van onzelfzuchtigheid; aldus kunnen wij de hoogste staat bereiken.

 5. Publiciteit: denk niet aan faam of lof die je zult krijgen; verlang niet naar publiciteit, maar verlang naar de vreugde die schijnt op de gezichten van de mensen die je helpt.

 6. Houding: verricht alle werk met geestdrift, met begrip en eerbied. In dienstbaarheid kan er geen hoog of laag zijn, want God is in allemaal.

 7. Liefdadigheid: dit betekent niet dat je wat geld aan iemand/organisatie schenkt, maar het uitbannen van alle slechte gedachten die je hebt, dat is waarachtige liefdadigheid.

 8. Geld: geld en goederen zijn niet absoluut noodzakelijk voor dienstbaarheid, maar een liefdevol hart wel.

 9. Intellect en karakter: deze moeten in gelijke mate ontwikkeld worden, want alleen dan kan het intellect gebruikt worden om de gemeenschap te dienen.

 10. Oordeel vellen: vel geen oordeel over anderen om te beslissen of ze aanspraak maken op jouw diensten. Tracht alleen erachter te komen of ze in nood verkeren; dat is reden genoeg om te helpen.

 11. Waarheid, rechtvaardigheid, vrede en liefde: zonder deze kwaliteiten zijn alle liefdadigheid en verleende dienstbaarheid aan anderen vruchteloos.

 12. Obstakels: let niet de obstakels die je tegenkomt, maar doe zo goed als je kan wat je toegeschoven wordt.

 Tenslotte:

Let niet op wat anderen zeggen, wanneer je bezig bent met sevá-aktiviteiten. Waarom beschaamd zijn, waarom vrezen, wanneer je bezig bent met goed werk? God zal je niet vragen waar en wanneer je dienstbaar bent geweest. Hij zal je vragen met welke beweegredenen je het hebt gedaan.

Doe afstand van je trots. De kwaliteiten waarover je bezit (stand, rijkdom, geleerdheid) en nu opschept zullen bij de dood verdwijnen of soms eerder. De gelukzaligheid die je schenkt en de liefde die je deelt, alleen deze zullen jouw blijvende herinneringen zijn.

              Bron: “Yoga van handelen, onbaatzuchtige dienstbaarheid”