5 december: Internationale Vrijwilligersdag

vrijwilligerswerk1Op 17 december 1985 riep de Algemene Vergadering van de VN 5 december uit tot Internationale Vrijwilligersdag (IVD) voor Sociale en Economische Ontwikkeling. Op deze manier zetten de VN het vrijwilligerswerk in de kijker en bedanken ze de duizenden vrijwilligers, die dagelijks hun kennis en kunde gratis ter beschikking stellen van anderen. Ze grijpen deze dag ook aan om het belang van vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten om aan de verschillende behoeften in de samenleving te voldoen, te benadrukken. De IVD is eveneens een unieke gelegenheid voor vrijwilligersorganisaties, overheidsinstellingen en de private sector om samen projecten uit te werken en zo hun bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling, zowel lokaal als nationaal en internationaal, te vergroten.

ohm_001Seváwerkers behoren ook tot de groep van vrijwilligers.
Seváwerkers, voldoen wij aan onderstaande kwalificaties?
“Laat erbarmen en opoffering je 2 ogen zijn. Laat egoloosheid jouw adem zijn en liefde jouw tong. Laat vrede in je oren weerklinken. Deze zijn de 5 vitale elementen waarop je moet leven.” “Handen zijn heiliger dan lippen die bidden.” – Sri Sathya Sai Baba*

In een van zijn Goddelijke boodschappen gaf Sri Sathya Sai Baba o.a. de volgende kwalificaties aan voor onbaatzuchtig seváwerk.
1. Een rein hart onbevlekt door trots, hebzucht, afgunst, haat of concurrentiedrang is absoluut noodzakelijk, alsook vertrouwen in God als Bron van vitaliteit, deugd en rechtvaardigheid.
2. Liefde: de geest van offervaardigheid kan alleen door liefde ontwikkeld worden. Iemand die zonder liefde is, zal niet bereid zijn offers te brengen.
3. Ego: voorafgaand aan elke dienstbaarheid, moet je alle egoïstische neigingen verwijderen; doe afstand van alle gevoel van “het mijne en het uwe” en verbrand de trots die voortkomt uit het gevoel dat je iemand bedient die armer en minder fortuinlijk is. Wees nederig en bedenk dat God je een gelegenheid gegeven heeft om dienstbaar te zijn.
4. Onbaatzuchtigheid: de vervulling van het menselijk leven bestaat uit de dienst die de mens verleent zonder enige gedachten aan terugbetaling en met een gevoel van onzelfzuchtigheid; aldus kunnen wij de hoogste staat bereiken.
5. Publiciteit: denk niet aan faam of lof die je zult krijgen; verlang niet naar publiciteit, maar verlang naar de vreugde die schijnt op de gezichten van de mensen die je helpt.
6. Houding: verricht alle werk met geestdrift, met begrip en eerbied. In dienstbaarheid kan er geen hoog of laag zijn, want God is in allemaal.
7. Liefdadigheid: dit betekent niet dat je wat geld aan iemand/een organisatie schenkt, maar het uitbannen van alle slechte gedachten die je hebt, dat is waarachtige liefdadigheid.
8. Geld: geld en goederen zijn niet absoluut noodzakelijk voor dienstbaarheid, maar een liefdevol hart wel.
9. Intellect en karakter: deze moeten in gelijke mate ontwikkeld worden, want alleen dan kan het intellect gebruikt worden om de gemeenschap te dienen.
10. Oordeel vellen: vel geen oordeel over anderen om te beslissen of ze aanspraak maken op jouw diensten. Tracht alleen erachter te komen of ze in nood verkeren; dat is reden genoeg om te helpen.
11. Waarheid, rechtvaardigheid, vrede en liefde: zonder deze kwaliteiten zijn alle liefdadigheid en verleende dienstbaarheid aan anderen vruchteloos.
12. Obstakels: let niet op de obstakels die je tegenkomt, maar doe zo goed als je kan wat je toegeschoven wordt.
Tenslotte:
-Let niet op wat anderen zeggen, wanneer je bezig bent met sevá-aktiviteiten. Waarom beschaamd zijn, waarom vrezen, wanneer je bezig bent met goed werk? God zal je niet vragen waar en wanneer je dienstbaar bent geweest. Hij zal je vragen met welke beweegredenen je het hebt gedaan.
– Doe afstand van je trots. De kwaliteiten waarover je beschikt (stand, rijkdom, geleerdheid) en nu opschept zullen bij de dood verdwijnen of soms eerder. De gelukzaligheid die je schenkt en de liefde die je deelt, alleen deze zullen jouw blijvende herinneringen zijn.

Bron: “Yoga van handelen, onbaatzuchtige dienstbaarheid”