5 juni: Ápravásí Divas

Hindustanen: van contractarbeider naar kleinlandbouwer

Met de aanvoer van Hindustaanse contractarbeiders uit Brits-Indië begon een van de meest belangrijke immigraties voor Suriname. Na de afschaffing van de slavernij waren de Hindustanen van groot belang voor de plantages. Het gat van de weggetrokken slaven moest immers gevuld worden.

Op 5 juni 1873 arriveerde het eerste zeilschip met Hindustanen in Suriname, genaamd de “Lalla Rookh” (betekent roze wang). Aan boord bevonden zich 399 personen. Hierna werden nog vele malen Hindustanen naar Suriname gehaald. De Hindustaanse immigratie liep van 5 juni 1873 tot en met 24 mei 1916 en kwamen er in totaal 64 schepen met 34.304 immigranten. Elk van deze contractanten diende vijf jaar op de plantage te werken en waren daarna vrij om naar India terug te keren op kosten van de kolonisator. Degenen die zich in Suriname voorgoed vestigde, kreeg van de kolonisator een bedrag ad. 100 gulden en verder een stukje grond toegewezen. Van deze contractanten zijn maar 11.512 teruggekeerd naar India. Dat wil zeggen dat tweederde deel in Suriname is gebleven.   

In het begin was het moeilijk voor de Hindustanen om zich aan te passen, gezien er een een andere taal en cultuur was in Suriname. Zodoende traden de Hindustanen vaak in sociaal isolement. Ondanks dat waren de Hindustanen onontbeerlijk voor de plantagelandbouw geworden en bond de overheid ze ook na hun contractperiode aan de landbouw. Later trokken de kleinhandel en de ambacht ook de aandacht van de Hindustanen. Als we kijken naar de periode tussen 1900 en 1945, dan hebben de Hindustanen zich op vele gebieden sterk ontwikkeld in Suriname. Veel geschoolde krachten zoals artsen en advocaten, zijn van Hindustaanse afkomst. Ook op economisch gebied zijn de Hindustanen niet stil blijven zitten. Veel bedrijven vandaag de dag zijn onder leiding van Hindustanen.
Bron: Sandesa

Weetjes over de Hindustaanse Immigratie

Het woord immigratie betekent dat je van een land in een ander land gaat wonen. Zo iemand wordt een immigrant genoemd. Dus de Hindustanen, die 151 jaar geleden uit India vertrokken om in Suriname te wonen en te werken, worden immigranten genoemd. Een emigrant is iemand die uit Suriname vertrekt om in een ander land te gaan wonen, bijvoorbeeld Nederland.

Na de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 werden arbeiders gehaald uit diverse landen om op de plantages te werken, de zogenaamde contractarbeiders. Zo kwamen ook Chinezen, Hindustanen en Javanen hier. Na hun contractperiode mochten ze terug naar hun land. Maar een deel koos ervoor om hier te wonen. 

Hun nakomelingen zijn wij allen die nu hier wonen. Daarom hebben wij alle bevolkingsgroepen in Suriname en spreken wij van een multi-etnische samenleving.

* Op 5 juni 2024 is het precies 151 jaar geleden dat de eerste immigranten uit India in Suriname aankwamen.

* Op 5 juni 1873 kwamen 399 immigranten aan met het schip, dat Lalla Rookh heette; dit woord betekent tulpenwangige. Naar dit schip is een straat genoemd, namelijk de Lalla Rookhweg. Aan deze straat staat ook het Lalla Rookhgebouw. 

* Het centrum, waar ze opgevangen werden, heette “koeli depot” en was gevestigd aan de Kleine Waterstraat.Daar staat nu ter herinnering aan deze plaats en aan onze voorouders het monument van “Baba en Mai” (vader en moeder).

 * De Hindustanen werden “koelis” genoemd.Het woord “koeli” komt van het Engels woord “coolie” en betekent “sjouwer”. In India zie je vooral op de luchthavens coolies, die helpen met het sjouwen van de koffers van de passagiers.

  * In 1916 kwamen de laatste 303 immigranten aan.

  * Van 1873 tot en met 1916 kwamen er in totaal 64 schepen naar Suriname met in totaal 34304 immigranten. Hiervan is ongeveer een derde  teruggekeerd naar India. De rest is gebleven in Suriname. De Hindustanen die dus nu en in Nederland hier wonen, zijn allemaal afstammelingen van die immigranten.    

Bron: Sandesa     

7 april: Wereldgezondheidsdag

Foto een poster voor werelddag in de werelddag

Over de hele wereld wordt het recht op gezondheid van miljoenen mensen steeds meer bedreigd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vastgesteld dat minstens 140 landen gezondheid in hun grondwet erkennen als een mensenrecht. Toch zijn landen er niet in geslaagd wetten aan te nemen en in de praktijk te brengen om ervoor te zorgen dat hun bevolking recht heeft op toegang tot gezondheidszorg. Dit onderstreept het feit dat minstens 4,5 miljard mensen – meer dan de helft van de wereldbevolking – in 2021 niet volledig gedekt waren door essentiële gezondheidszorgdiensten. 

Om dit soort uitdagingen aan te pakken is het thema voor Wereldgezondheidsdag 2024 ‘Mijn gezondheid, mijn recht’.

Het thema van dit jaar werd gekozen om op te komen voor het recht van iedereen, waar dan ook, op toegang tot hoogwaardige gezondheidszorgdiensten, onderwijs en informatie, evenals tot veilig drinkwater, schone lucht, goede voeding, hoogwaardige huisvesting, fatsoenlijke werk- en milieuomstandigheden, en vrijheid.

8 maart: Internationale Dag van de Vrouw

International Women’s Day 2024 wordt dit jaar gevierd op vrijdag 8 maart. Dit jaar is het wereldwijde thema Invest in women: Accelerate Progress. In Nederland is dat ‘Eén wereld, duizend vrouwen’. Een positief thema dat zich focust op de verschillen én overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland maar vanuit verschillende culturen. Want hoe mooi is het dat alle vrouwen uniek en verschillend zijn, maar ook overeenkomsten hebben?
De Internationale dag van de Vrouw is een herdenking van de eerste staking van vrouwen die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De staking was het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen vrouwendiscriminatie. In 1911 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens een conferentie voor socialistische vrouwen in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale dag van de Vrouw. Deze datum werd echter niet overal aangehouden. In Nederland werd de eerste Internationale dag van de Vrouw gevierd op 12 maart 1912. In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint- Petersburg, o.l.v. de revolutionaire Alexandra Kollontai. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale dag van de Vrouw.

21 januari 2024: Wereldreligie dag

Wereldreligie dag is een herdenking geïnitieerd door het Bahá’í-geloof en wereldwijd gevierd om begrip, eenheid en vrede te bevorderen onder volgers van verschillende religies. De eerste Wereldreligie dag vond plaats in 1950 in de Verenigde Staten en wordt sindsdien elk jaar op de derde zondag van januari gevierd.

Het belangrijkste doel van Wereldreligie dag is om de overeenkomsten en gedeelde waarden tussen verschillende wereldreligies te benadrukken, waarbij mensen worden aangemoedigd om de essentiële principes te erkennen die verschillende geloofstradities erop nahouden. De dag streeft naar het bevorderen van interreligieuze dialoog, wederzijds respect en samenwerking tussen mensen met diverse religieuze achtergronden.

Vieringen en evenementen op Wereldreligie dag omvatten vaak discussies, presentaties, interreligieuze bijeenkomsten en andere activiteiten die het idee van eenheid in diversiteit bevorderen. Het is een gelegenheid voor mensen uit verschillende religieuze gemeenschappen om samen te komen, van elkaar te leren en bij te dragen aan het opbouwen van een meer harmonieuze en tolerante wereld.

Ivm Wereldreligie dag organiseert de Stichting Wereld Religie Dag Suriname op zondag 21 januari in de Arya Diwaker mandir aan de Johan Adolf Pengelstraat een bijeenkomst. Het programma ziet er alsvolgt uit:

09.00 u Inloop
09.30 u MC, mevr Laila van der Clous introduceert zichzelf als MC en
kondigt een minuut stilte aan ter nagedachtenis van mevr. Mary
Ghafoerkhan
10.00 u Openingsgebed door de voorzitter van Arya Dewaker
10.05 u Welkomswoord door de wrnd voorzitter mevr. Hedy Heymans
10.10 u Officiele opening door de Minister van Binnenlandse Zaken
10.20 u Geleide meditatie olv Brahma Kumaris
10.30 u Eerste inleiding over het thema “Wereldvrede onmogelijk?
wenselijk? onvermijdelijk?” door vertegenwoordiger van Ahmadiyyah.
10.40 u Tweede inleiding over dit thema door vertegenwoordiger van
de Israelische Gemeente Suriname.
10.50 u Derde inleiding door de vertegenwoordiger van de Baha’i-
gemeenschap.
11.00 u Optreden van de kinderen van de Baha’i-gemeenschap van
Para Noord met het lied: “God is EEN”.
11.10 Vierde inleiding door de vertegenwoordiger van de Stichting Tata
Kwasi Tinsensi.
11.20 u Vijfde inleiding door de vertegenwoordiger van de R.K Bisdom.
11.30 u Zesde inleiding door de vertegenwoordiger van Sanatan Dharm
11.40 u Zevende inleiding door de vertegenwoordiger van Okomfo fu
kondre.
11.50 u Pauze van 15 min met versnapering
12.05 u Optreden van kinderkoor van het R. K. Bisdom.
Daarna de dansgroep olv mevrouw Sadena Mohan.
12.30 u Samenvatting en conclusie, tevens het rapport aan het
Ministerie van Binnenlandse Zaken door Tahirih van der Clous, secr.
12.45 u Dankwoord door de MC Laila van der Clous.
12.30 u Sluiting met gebed door vertegenwoordiger van de Federatie
Javanisme.

Viering Ráshtríya Yuvá Divas oftewel Vivekánanda Jayantí

Op vrijdag 12 januari rond 19.00 u. was er in het SVCC een viering van de Nationale Jeugddag, oftewel de geboortedag van Swámí Vivekánanda jí. Hij was nog erg jong toen hij overleed, nl. 39 jaar.
Er werd een film afgedraaid met toespraken van de Swámí zelf die hij vroeger heeft gehouden. Ook werden er toespraken vertoond van de gewezen president van Bhárat, Abdul Kalam, en van de huidige premier van Bhárat, Narendra Modi. Zij spraken over de impact die de Swámí heeft gehad voor de mensheid. Hierna waren er toespraken van de directeur van SVCC, dr. Somveer Arya, die o.a. zei dat van de 39 Cultural Centres die Bhárat heeft 37 al de naam hebben van Swámí Vivekánanda.

Hierna spraken de voorzitter van Sanátan Dharm, pt. Nitin Jagbandhan, en de ambassadeur van Bhárat, Shankar Balachandran.

Deze laatste drie personen haalden de goede daden aan die de Swámí heeft gedaan in zijn korte levensperiode.
In 1893 maakte hij een enorme en diepe indruk op de World Parliament of Religions in Amerika. Hij werd geroemd in grote Amerikaanse kranten. Hij reisde daarna veel door Amerika, Europa en India, had talloze lezingen, en werd een ware ambassadeur van de eeuwenoude spirituele filosofie van India, de Vedánta.
De ceremoniemeester van de avond was Sandip Oemraw van de Indiase Ambassade.
Tot slot konden de aanwezigen genieten van cái en hapjes.

14 januari: Makar Sankránti

Dit feest wordt gevierd in de maand Mágha (januari/februari) en valt jaarlijks op 14 januari. Dit is een van de weinige hindú feesten die gerelateerd is aan de zon. Makar betekent steenbok; Sankránti wordt gevormd uit de woorden san (oud) en kránti (strijd): de aarde levert een “strijd” (om transitie te plegen) om zodoende correcties aan te brengen i.v.m. de rotatie die zij doet om de zon. De aarde roteert in 365 dagen om de zon. De zon zal na 14 januari noordoostelijk “opkomen”. De zon is van grote invloed op ons en op alles om ons heen. Daarom wordt deze dag door hindú’s als een gunstige beschouwd. Wat kunt u doen op deze dag? Op deze dag kunt u bidden tot de zon. Bij zonsopkomst neemt u een lotá (een bolle koperen vaas) met water en een rode bloem erin. Dit offert u aan de zon door met uw gezicht naar het oosten, waar de zon opkomt, bij de jhandi (de reine plek of offerplaats op het erf) de lotá uit te schenken. U kunt hierbij één van de volgende mantra’s (heilige teksten) opzeggen:

* Aum Suriyáyanamah

* De Gáyatri mantra:

Aum, Bhúr bhuvah svah, tat Savitúr varenyam bhargo Devasya dhímahi, dhiyo yo nah pracodayát.

Betekenis: Aarde, lucht, hemel, mogen wij het voortreffelijk licht verkrijgen van Sávitrí, die onze gedachten mag inspireren.

*De Súrya mantra:

Aum, Ehi, Súrya, sahasránsho, tejoráshe, Jagatpate; anukampaya mám, Deva, grihánárgham namostu te.

Betekenis: Kom op, o zon, met uw duizenden felle zonnestralen, o Heer van het heelal; inspireer mij bij het opkomen, hulde zij aan U.

12 januari: Swami Vivekananda Jayanti

Op 12 januari wordt de geboortedag van Swami Vivekananda herdacht. Hij werd geboren op 12 januari 1863 in Kolkata, India.

Hij was een vereerde hindoeïstische monnik en spiritueel leider, die een sleutelrol speelde bij het introduceren van Indiase filosofieën van Vedanta en Yoga in de westerse wereld. Zijn geboortedag wordt jaarlijks herdacht om zijn bijdragen aan spiritualiteit, interreligieuze dialoog en de promotie van het rijke culturele erfgoed van India te eren. Swami Vivekananda staat vooral bekend om zijn inspirerende toespraak op het Wereldparlement van Religies in Chicago in 1893, waar hij sprak over de universaliteit van religie en het belang van tolerantie en acceptatie, en het publiek aansprak als “Zusters en Broeders van Amerika”.

Op Swami Vivekananda Jayanti worden verschillende evenementen en programma’s georganiseerd in heel India en op verschillende plaatsen in de wereld om zijn leer en filosofie te herdenken. Deze evenementen omvatten vaak discussies, seminars, culturele programma’s en gebeden.

De leer van Swami Vivekananda blijft mensen wereldwijd inspireren, en zijn nalatenschap leeft voort door middel van de Ramakrishna Mission en de Ramakrishna Math, organisaties die door hem zijn opgericht om de idealen van Vedanta te verspreiden en de mensheid te dienen.

Bron: diversen