Wat is uw reden om (niet) vegetarisch te zijn?

Als vrome hindu laat ik mij leiden door het heilige principe van ahimsá, of geweldloosheid, dat de kern vormt van onze spirituele en ethische leringen. Ahimsá gaat verder dan louter het zich onthouden van fysieke schade en omvat een diepe eerbied voor alle levende wezens, die de goddelijke onderlinge verbondenheid van de schepping weerspiegelt.


Het omarmen van een vegetarische levensstijl sluit naadloos aan bij het ethos van ahimsá, omdat het een bewuste keuze is om af te zien van deelname aan het geweld en de uitbuiting die inherent zijn aan de vleesindustrie. Door mezelf te voeden met plantaardig voedsel, eer ik de inherente waardigheid van elk schepsel en handhaaf ik de heiligheid van het leven zoals voorgeschreven door de Almachtige.
Bovendien resoneert vegetarisme diep met het concept van zuiverheid, of sattva, zoals toegelicht in de hindugeschriften. Het consumeren van voedsel dat sattvisch is, voedt niet alleen het lichaam, maar voedt ook de ziel, waardoor helderheid van geest en spiritueel evenwicht worden bevorderd. Door deel te nemen aan een dieet zonder vlees, probeer ik mijn lichaam, geest en ziel te zuiveren en dichter bij de goddelijke aanwezigheid in en om mij heen te komen.
Naast het bevorderen van compassie en opmerkzaamheid bevordert vegetarisme deugden als dankbaarheid, nederigheid en zelfdiscipline. Het wekt een gevoel van rentmeesterschap voor de aarde op en erkent onze verantwoordelijkheid om het levensweb lichtjes te betreden en het delicate evenwicht van de natuur te bewaren.
Uiteindelijk geloof ik dat het aannemen van een vegetarische levensstijl niet slechts een keuze is, maar een morele verplichting voor degenen die daartoe in staat zijn: een heilige plicht die ons door het Goddelijke is opgelegd. Door geweld te mijden en compassie te omarmen in onze voedingsgewoonten, streven we ernaar de goddelijke kwaliteiten van liefde, vriendelijkheid en empathie te belichamen, waardoor we de goddelijke aanwezigheid in ons leven belichamen en een harmonieuzer en verlichter bestaan voor alle wezens bevorderen.
Dit is de reden dat ik vegetariër ben. Wat vindt iedereen van deze redenering?
Ik respecteer uw recht om het er niet mee eens te zijn. Ik wil gewoon een leuke discussie.


(Fb artikel, overgenomen en vertaald door OHM Suriname)

Grootse Gítá Jayantí-viering op vrijdag 22 december 2023

Gítá Jayantí is een festival, dat de dag markeert waarop de Bhagavad Gítá, een heilig Geschrift in het Hinduïsme, werd onthuld aan Arjuna door Heer Krishna tijdens de Mahábhárata-oorlog. Dit festival valt op de Ekádashí (de elfde dag) van de maand Márgashírsha volgens de Hindú kalender, dat meestal overeenkomt met de maanden november of december in de westerse kalender.
Tijdens Gítá Jayantí voert men rituelen uit ter ere van de Bhagavad Gítá. Mensen lezen passages uit de Gítá en reflecteren op de diepere betekenis ervan. Mandirs organiseren speciale programma’s, lezingen en processies om het belang van de Bhagavad Gítá te benadrukken. Devoten beschouwen deze dag als heilig en geloven dat het bestuderen van de Gítá spirituele inzichten en leiding biedt voor het dagelijks leven.
Dit jaar wordt Gítá Jayantí groots gevierd in Suriname door verschillende organisaties gezamenlijk, waaronder de Internationale Gemeenschap voor Krishna Bewustzijn (ISKCON), de vereniging Sanátan Dharm Mahá Sabhá Suriname (SDMSS), de Culturele Unie Suriname (CUS), Stg. Organisatie Hindoe Media (OHM), Stg. Art of Living Suriname, Stg. Yuvádal Suriname, Shri Seetárám Mandir, Stg. Vishva Hindu Parishad en de Sat Kabir Sansthá Suriname. De viering van Gítá Jayantí is gekoppeld aan een Gítá Yatrá.
Om 18.00 uur zal met de Bhagavad Gítá gelopen worden vanuit de Shri Seetárám Mandir aan de Amritsarweg no. 4 (zijstaat Soekhanstraat) naar de ISKCON-tempel aan de Kwattaweg nr. 459. Op het terrein van de ISKCON-tempel zal de Gítá Jayantí-viering voortgezet worden tot 21.00 uur, met een Yagna, Mantra Meditatie, toespraken, een podiumprogramma, inclusief prasádam.
Er zal transport zijn van de ISKCON-mandir naar de Shri Seetárám Mandir
vanaf 17.30 uur.

Alles weten is alles vergeven

Als we de omstandigheden en intenties van iemands acties grondig begrijpen, zullen we hem waarschijnlijk vergeven voor wat hij heeft gedaan. Het kan je ook helpen je te bevrijden van de controle van de persoon die je kwaad heeft gedaan. Soms kan vergeving zelfs leiden tot gevoelens van begrip, empathie en mededogen voor degene die je pijn heeft gedaan. Vergeving betekent niet dat iemand die de schade die hij je heeft aangedaan, moet verontschuldigen.      

Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van de Transcendente Meditatie organisatie, zegt over vergeven in hoofdstuk 1 vers 1 van de Bhagavad Gitá, dat “Alles is je eigen creatie”.

Als dat waar is, dan moet je vergevensgezind zijn tegenover je eigen Zelf omdat je dit in het verleden hebt gecreëerd, goed of slecht en je moet vergevensgezind zijn jegens anderen, die je schade hebben berokkend, aangezien zij slechts de boodschappers zijn van je eigen karma uit het verleden. Dit is de ware betekenis van “zoals je zaait, zo zal je oogsten” en ook “voor de reine is alles rein” (Titus 1:15, de Bijbel).                                                                                                                                Als je een puur hart hebt, dus vrij van stress en spanningen, zoek en zie je alleen het goede in dingen en mensen. Je gelooft dat zelfs als mensen fouten maken, ze het oorspronkelijk goed bedoelen. Als je hart slecht is, denk je dat alles ook slecht is. Maharishi legt uit dat wat er met het spreken naar buiten komt, is wat daarbinnen zit.

Geen fouten vinden en geen kwaad spreken over anderen wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde om hogere staten van bewustzijn te bereiken. U zegt dat wanneer een man kwaad spreekt over anderen, “hij deel heeft aan de zonden van degenen over wie hij spreekt”.                                                                                                      Slecht spreken over anderen betekent eerst transplanteren van het slechte van zijn hart in ons hart, transplanteren van het slechte van zijn geest in onze geest, en daarna die plant dan laten uitgroeien tot een boom totdat hij eruit komt, aldus Maharishi.

“Het is een zegen van God dat we op natuurlijke wijze het verleden vergeten”.              In de TM techniek gebruiken we de techniek van vergeten om alles te transcenderen en in een veld van oneindige vrede en stilte te komen, van pure gelukzaligheid en pure liefde.

Bron: art. Ian Thijm, TM-leraar

 

 

 

21 juni: Internationale dag van Yoga: Wat moet je moet weten om de Sutra’s te begrijpen (deel 2)

De grondlegger van Yoga, Ácárya Patánjali, heeft door middel van 196 sutra’s systematisch de weg tot eenwording/bevrijding beschreven. Sutra’s of aforismen zijn korte bondige uitspraken met een boodschap van wijsheid. De 196 verschillende sutra’s zijn verdeeld in vier verschillende hoofdstukken:

 • Samádhi Pada, het pad van eenwording: hoofdstuk 1.
 • Sádhana Pada, het pad van scholing: hoofdstuk 2.
 • Vibhuti Pada, het pad van de ontwikkelende vermogens: hoofdstuk 3.
 • Káivalya Pada, het pad van vrijheid: hoofdstuk 4.

Het tweede hoofdstuk van Patánjali, de Sádhana pada, is het deel dat zich richt op het externe gedeelte van de Yoga, ofwel het voorbereidende deel dat tot de werkelijke yoga-beoefening gaat leiden. In dit artikel wordt een onderstroom uitgelegd waardoor het gedachtegoed van Patánjali begrijpelijker wordt, om daarna makkelijker de Sutra’s te kunnen lezen.                                                                   

 Wat moeten we eerst weten om de Sutra’s te begrijpen?

 Oorzakelijkheid van de emoties

Eerst dienen we te begrijpen wat de oorzakelijkheden zijn van al die stoornissen. De oorzakelijkheid van alle aandachtsvelden zijn onze emoties. Hieronder een beknopte uitleg over de bron van waaruit de emoties zijn ontstaan.

Wat is de mind [man] en wat zijn gedachten?                                                                           Mind betekent golven van bewustzijn, en golven van bewustzijn noemen we gedachten. Wanneer adem (actieve energie) en gedachten (psychische energie) samenwerken, dan verschijnen er emoties in je hart. Emotie heeft een intrinsieke kracht welke je dwingt om in actie te komen. Deze kracht in de emotie is het resultaat van zowel bewustzijn als actieve energie. De adem is je actieve energie en je zintuigen zijn actief door je adem. Je mind wordt cognitieve kracht genoemd, dus als actieve en cognitieve krachten zich bundelen verschijnen er emoties in ons hart die ons dwingen tot handelen.

Universele liefde

Wanneer het universele bewustzijn ons intellect verlicht, dan wordt de natuur actief.

Het licht [bewustzijn] komt binnen bij je brahmacakra, wat de plek van het intellect wordt genoemd. Dan verschijnt beweging, leven, bewustzijn en het Ik-ben gevoel in je lichaam; de individualiteit verschijnt. Wanneer de natuur actief wordt zijn er twee bewegingen van adem en denken die in ons hart beginnen. Als we over het hart spreken in de geschriften is het niet het fysieke pompende hart, maar het yogi hart dat onder het kruinchakra zit, chidakasha genaamd. Liefde is het eigendom van dit hart. Deze zelfde liefde noemen we ook emotie. De zuivere vorm van emotie is de universele liefde. Wanneer de liefde gerelateerd is aan God noemen we het devotie, wanneer liefde gerelateerd is aan wereldse zaken noemen we het emotie. Om tot het goddelijke of het universele te komen hebben we kennis nodig. Zonder kennis kan men zich niet bewust worden van de universele oorzakelijkheid, kan emotie geen devotie worden.                                                                                                                                                             Emotioneel zijn is niet slecht, maar ongecontroleerde emoties zijn een bron van lijden.

Effecten van emoties                   
Indien we een verlangen hebben dat niet vervuld wordt ontstaat er teleurstelling, daarna ontstaat verdriet, dan geïrriteerdheid, dan boosheid en vervolgens agressie. Deze volgorde herhaalt zich telkens weer als een verlangen niet wordt vervuld. Wordt het verlangen wel vervuld dan ontstaat er hebzucht naar meer en wordt het een gehechtheid aan de ervaring welke steeds weer herhaald dient te worden.

Wanneer je liefde gerelateerd is aan je geliefde ontstaat er lust, wanneer het gerelateerd is aan je kinderen wordt het genegenheid, wanneer het gerelateerd is aan eten en drinken wordt het verlangen, wanneer het is gerelateerd aan weelde en luxe wordt het hebzucht, wanneer het gerelateerd is aan jouw vijand wordt het agressie; al deze vormen komen voort uit dezelfde vorm en dat is Liefde.                                          Emoties creëren dus beperkingen en dat wat beperkingen creëert wordt de oorzakelijkheid van gehechtheid. Doordat we onze zintuigen op de wereld richten, creëren we dus een voedingsboden voor onze emotionele gehechtheid.

De strijd van de mind en het intellect

 

De mind [man], daar waar de gedachten en emoties zich thuis voelen, is in een constant gevecht met het intellect om de heerschappij van het leven. Het intellect zoekt op de lange termijn kennis en zou zich willen richten op het hogere universele zelf. De mind daarentegen is slechts geïnteresseerd in de snelle bevrediging van de zintuigelijke verlangens. Zolang het intellect de mind niet kan overheersen zal het de bediende zijn van de mind. De mind zal het niet zal laten zijn ding te doen totdat het intellect werkelijk opstaat om zijn rol op te eisen in het leven. Dit is de strijd tussen het lagere zelf en het hogere zelf.

De oorzaak van spanningen
Er is een reden voor al onze spanningen in de wereld. Omdat we denken dat we geluk en liefde in de wereld moeten zoeken richten we ons naar buiten, mede omdat ook onze zintuigen zo zijn afgesteld. Het doel ligt echter voorbij de objecten of personen waar we mee verweven en in interactie zijn. We zoeken een effect dat ten goede komt aan onszelf. Niet de objecten of personen zijn je zoektocht in de wereld, het zijn de effecten die je nastreeft. Indien deze effecten niet komen, zal je na verloop van tijd de personen of objecten verlaten en loslaten. 

Binnen de bundeling en netwerken van spanningen proberen we een beheersbaarheid te behouden waardoor we zo goed mogelijk blijven functioneren.      Het behoeft niet veel uitleg dat als er een constant ‘teveel aan spanning’ is, dit zijn uitwerking heeft op het emotionele en mentale, maar uiteindelijk ook op het fysieke functioneren. Het lichaam is de eindhalte waarin alle spanningen worden opgeslagen, al dan niet klaar om afgevoerd te worden.                                                          Kortom, bij een ‘over spanning’ van de gespannenheid ontstaan er op alle niveaus storingen en stagnaties die weer op hun beurt fysieke beperkingen of klachten met zich mee brengen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de adem verstoord of afgeremd of spannen de spieren zich met als gevolg stijfheid of andere ongemakken. 

Wat te doen met zintuigelijke prikkels
De stroom van zintuigelijke prikkels kan het best worden beteugeld door het hogere zelf [intellect], maar we moeten er rekening mee houden dat het lagere zelf [mind/man] alles binnen laat komen als het bevrediging als resultaat oplevert. Zintuiglijke beheersing kunnen we ontwikkelen door richting te geven aan ons leven, doelen te stellen en waardes te geven aan levensprocessen. Op het moment dat wij een doel nastreven kunnen we alle keuzemogelijkheden daaraan relateren en van daaruit keuzes maken. Hierdoor zijn wij in staat om de buitenwereld te laten voor wat het is en onze verlangens omlaag te schroeven, zodat wij ongestoord in meditatie kunnen zitten.

Nu we de onderstroom van de filosofie begrijpen kun je met het tweede hoofdstuk van de sutra’s praktisch aan de slag.

Doel van de Sutra’s
Yoga is de oudste zelfstudiemethode die er is; een leraar is er om jou te helpen. Voordat de leerling begint met elke sutra te bestuderen is het goed om de onderstroom van deze filosofie te begrijpen.

In het tweede hoofdstuk van Patánjali wordt gesproken over het praktische pad voor de beoefenaar. De eerste vijf treden van het achtvoudige pad (yam, niyam, ásan, práṇayám, pratyahár, dhyán, dháraṇa, samádhi) worden hier uitgebreid behandeld om de leerling inzicht te geven in het hoe en waarom van dit pad. Dit hoofdstuk geeft de leerling richting hoe het leven ingericht kan worden en hoe hij of zij het leven zou kunnen beleven als deze aanwijzingen worden opgevolgd. Voor de een kan het dogmatisch overkomen en voor de ander kan het als richtingaanwijzer fungeren om zelf te kiezen hoe intensief of rustig ermee aan de slag te gaan. Hoe intens het in het eigen leven te integreren.                                                        Patánjali heeft de onderstroom ofwel het gedachtegoed van deze vedische kennis in zijn geheel doorgrond, op basis waarvan hij deze prachtige Sutra’s kon schrijven. Dit geeft Taimni zeer beknopt weer in de laatste Sutra van het tweede hoofdstuk. 

2.55 ‘Tatah parama vasyatendriyanam’
dan volgt de hoogste heerschappij over de zinnen.
‘Allereerst moeten door de Yama-Niyama de emotionele stoornissen, die te wijten zijn aan morele gebreken in iemands aard geëlimineerd worden. Vervolgens moeten door het beoefenen van de Ásana de stoornissen die in het fysieke lichaam ontstaan geëlimineerd worden. Dan komen de stoornissen veroorzaakt door de onregelmatige of onvoldoende stroming van levenskracht in het Práṇa-omhulsel. Dit alles wordt volledig weggewerkt door de beoefening van Práayama. En ten slotte wordt door Práayama de voornaamste bron van stoornissen, komend van de zintuiglijke organen, uit de weg geruimd. Zodoende wordt de uitwendige [uiterlijke] Yoga, Bahiranga, tot stand gebracht en dan kan de Sádhaka de verdere trappen van innerlijke Yoga, Antaranga betreden.’

Bron: artikel Ron van der Post, yoga-leraar

21 juni: Internationale dag van Yoga: “Yoga is het beheersen van de wijzigingen van het denken” (deel 1)

De grondlegger van Yoga is Patánjali, die 200 jaar voor chr. geleefd heeft. De naam Patánjali komt uit het Sanskrit en kan vertaald worden als “waterkom”. Hij zag zichzelf als ontvanger van Amrita “een godendrank” die wijsheid over het eeuwige leven schenkt. De Yoga- Sutra’s van Patánjali zijn een prachtige basis voor de yoga-beoefenaar. De sutra’s zijn aforismen en kunnen werken als een soort gids voor je leven waar je altijd op terug kunt vallen. Het doel van de Yoga-sutra’s is het om aan te geven waar het werkelijk om draait in de yoga-beoefening. Bovendien krijg je zicht op de hindernissen van het leven (klesha’s), hoe deze te verzwakken om vervolgens te

komen tot “Samádhi” of eenwording.

In het boek De Yoga-sutra’s van Patánjali wordt in de 2de sutra al duidelijk gemaakt wat yoga precies is. De sutra luidt: “Yoga Chitta Vritti Nirodha“.

  • Yoga: eenwording.
  • Citta: gedachten of geheugen.
  • Vritti: indruk of verstoring.
  • Nirodha: blokkeren, ophouden of beheersen.

Zo kunnen we stellen dat de 2e sutra betekent: “Yoga is het beheersen van de wijzigingen van het denken.” 

Wat zijn de de 5 klesha’s (oorzaken) van het lijden?

In De Yoga-sutra’s van Patánjali wordt er duidelijk gesproken over het ophouden of laten verdwijnen van de oorzaken van het lijden, de 5 klesha’s. Het woord klesha komt uit het Sanskrit en betekent: obstakels, aandoeningen of problemen.

De 5 klesha’s zijn:

 1. Onwetendheid – Avidya

De eerste en belangrijkste hindernis is onwetendheid. Het is de eerste klesha en deze is direct de voedingsbodem van de andere klesha’s.                                                Onwetendheid (A= niet, vidya = weten) gaat er over dat je bepaalde dingen niet kunt zien voor wat ze werkelijk zijn. Je denkt dat je eigen perceptie de waarheid is, in plaats van de werkelijke waarheid. In ons dagelijkse leven maken we onderscheid in mensen, gevoelens, ervaringen enzovoorts. De yoga-filosofie stelt dat het in essentie allemaal verbonden is en voorkomt uit dezelfde bron namelijk Purusha. Je ervaart dit in het persoonlijke leven door het toenemende contact met Átman. De mens neemt dan Átman of het hogere Zelf waar, met als kern de universele rust/liefde, die altijd aanwezig is. De vaardigheid die meditatie en later contemplatie heet, brengt dit tot stand.

 1. Gehechtheid: Asmita

Gehechtheid staat voor een valse identiteit, het gevoel van “ik ben”. Vanaf kinds af aan creëren we een identiteit op basis van onze fysieke, mentale en emotionele gesteldheid, we associëren ons hier mee en denken dat we dat zijn. We identificeren ons met het ego of de persoonlijkheid. In je leven neem je verschillende rollen aan die allemaal weer een eigen functie dienen. Denk aan: de ouder, de broer of zus van, de goede werknemer, de sportieveling en de slimme leerling. Waar we in ons taalgebruik bijvoorbeeld zeggen: “Ik ben rijk of ik ben arm, ik ben oud en ik ben jong”, dat ben je in essentie niet. Het is een perceptie van je identiteit en die kan en zal ook weer veranderen.

 1. Egoïsme: Rága

Egoïsme is de aantrekkingskracht voor zaken die je voldoening geven. Ons verlangen naar fijne ervaringen zorgt voor een eindeloze zoektocht naar het bevredigen van al deze verlangens. Als we niet kunnen krijgen wat we willen, dan lijden we. Wanneer we wel krijgen wat we willen, verdwijnen onze gevoelens van plezier erg snel en beginnen we opnieuw met onze zoektocht naar een fijn gevoel waarbij we vast komen te zitten in een eindeloze cyclus.

4. Haat: Dvesha

Haat staat voor een sterke afkeer. Het zorgt er voor dat we de dingen vermijden die ons ongelukkig maken. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat externe factoren de oorzaak zijn van die vervelende emoties, pijn en lijden. In ons leven doen we er alles aan om dit te vermijden. Alles wat ons ego bedreigt proberen we te vermijden. Wanneer er sterke verlangens zijn die de persoonlijkheid beheersen, ontwikkelen we sterke aversies wanneer deze verlangens niet worden bevredigd. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, ze zijn met elkaar verbonden. Terwijl het zich in werkelijkheid allemaal binnen in de mens afspeelt en niet daar buiten.

 1. Angst: Abhinivesha

 De verdichting neemt nog verder toe. De grootste angsten komen tevoorschijn. We zijn bang om onze gehechtheden los te laten. Diep van binnen weten we wel dat het enige constante in het leven verandering is en toch kan de mens in angst er niet meer bij. Bang bijvoorbeeld om alle materiële dingen kwijt te raken. Men ziet iets tegemoet, met zeer sterke emoties van afkeer. Dat wat we iets niet onder controle hebben is de kern van angst. Alle angsten van welke soort dan ook, komen eigenlijk uit de angst voor de dood. We noemen het overleven. De mens staat vol in de overlevingsmodus en de spanningen zijn groot.

De Yoga-sutra’s van Patánjali, de kennis daaruit, helpt de mens om de 5 klesha’s te verzwakken, om te komen tot het ultieme einddoel: Samádhi, of eenwording, eenheid.

Bron: De Yogaschool

 

Planten die positieve energie en rijkdom aantrekken

Dat planten een positieve noot in huis brengen, dat ziet iedereen. Ze zuiveren niet alleen de lucht in de omgeving en brengen ontspanning door middel van hun geur, ook hun uiterlijk brengt degene die ernaar kijkt tot rust en tot innerlijke vrede.

Volgens het Feng Shui is het vervolgens zo dat een aantal van deze planten echt een positief effect hebben op de levens van mensen die ermee samen leven. Ze kunnen positieve energie aantrekken en werken een goede instelling naar de wereld toe in de hand en brengen last but not least, rijkdom.

Hier volgen enkele planten met superkrachten.

 1. Crassula

Volgens een oud Chinees geloof is het zo dat de Crassula die rechts van de voordeur in het halletje staat, rijkdom en voorspoed brengen. Het is een plant die makkelijk te verzorgen is, zet ‘m in een ruime pot en geef hem niet al te vaak water.

 

 1. Pothos

Aangezien dit een plant is die goed zonder licht kan, kan hij op de boekenplank staan of in de hoeken van kamers in huis. En het is juist hier waar, volgens de Feng Shui, de plant de energie absorbeert die opgehoopt is, is blijven hangen en negatief is. In ieder geval neemt de pothos vele vervuilers op uit de lucht, dus ook voor de grootste sceptici onder ons is dit een uitstekende keuze.

 

 1. Lucky Bamboo (Dracaena)

In de Chinese traditie staat elk aantal aan bamboestokken gelijk aan een precies effect. Om bijvoorbeeld overvloedigheid en voorspoed aan te trekken kunnen er 3 of 9 stokken in de linkerhoek in de woonkamer worden geplaatst (gezien vanuit het punt waar je via de voordeur het huis binnengaat).

 

 1. Kamperfoeli

Deze plant brengt bescherming en geld in huis. Er wordt gezegd dat door de zaadjes te pletten en deze naast je hoofdkussen te leggen ‘s nachts, je helpt om je mediamieke gaves te ontwikkelen. Het nectar is erg lekker en de geur is ook heerlijk. Door eraan te ruiken, versterk je jouw intuitie.

 

 1. Jasmijn

Deze trekt liefde en geld aan en geeft je voorspellende dromen. Jasmijnolie is gekend als een sterk afrodisiacum. Jasmijnbloemen werden gedragen door de Hogepriesteressen. Het mooie aan jasmijnbloemen is dat ze ‘s nachts openen.

 

 1. Lavendel

De geur is zo lekker en heeft een zeer rustgevend effect. Enkele druppels lavendolie op je hoofdkussen geeft je een goede nachtrust. Lavendel brengt innerlijke rust en brengt verlichting bij hoofdpijn. Een druppeltje lavendelolie op je slapen kan hierbij helpen. Lavendelthee is ook heel lekker en rustgevend. Je kan enkele druppeltjes lavendelolie in je bodylotion of douchegel doen om je te helpen ontspannen. Men zegt dat lavendel ook helpt om entiteiten te zien.

 

 1. Orchidee

Deze zijn mijn favoriet. Zo mooi, rustgevend en super gemakkelijk in onderhoud. Ze staan voor liefde en trekken deze aan. Ze versterken vriendschappen brengen troost voor de ziel. De oude Grieken associeerden orchideëen met vruchtbaarheid en het versterken van het libido.

 

 1. Aloë Vera

De oude Egyptenaren noemende het de plant van de onsterfelijkheid. Er wordt gezegd dat Aloë Vera positieve energie naar een huis brengt. Wetenschappelijk is aangetoond dat Aloë Vera de lucht zuivert en dat het ’s nachts zuurstof produceert waardoor we beter slapen en de volgende ochtend minder humeurig zijn.

 

 1. Pepermunt

Pepermunt verbetert de communicatie en relaties in huis. Bovendien geloven mensen dat een frisse pepermuntplant economische welvaart aantrekt.

 

 1. Sanseveria

Ook wel vrouwentong genoemd, maakt ’s nachts nog meer zuurstof aan dan overdag. De plant is dus heel efficiënt om de luchtkwaliteit en je ademhaling te verbeteren. Dat ze haast niet dood te krijgen zijn, maken ze de perfecte partner voor wie geen groene vingers heeft.

 

 

Bron:

https://www.curioctopus.nl/read/14852/drie-planten-die-positieve-energie-en-rijkdom-aantrekken-en-in-je-huis-brengen

https://www.hogerbesef.nl/10-spirituele-kruiden-en-binnenhuis-planten-die-liefde-geluk-en-voorspoed-brengen/

https://www.hln.be/nina/fit-gezond/deze-6-planten-doen-wonderen-voor-je-nachtrust~a6e2b90c/

 

 

Feng Shui tips om je huwelijksleven te verbeteren

Een beter getrouwd leven, een diepere connectie, meer tijd samen, het kan allemaal van jou zijn! Volg deze tips om elk aspect van je huwelijksleven te verbeteren en bekijk vervolgens hoe al je romantische dromen waar worden.

Grijp een rode pen

Volgens feng shui geldt dat, hoe sterker en duidelijker je bent in het uiten van wat je zou willen zien gebeuren in je leven, hoe gemakkelijker het is voor het universum om jouw je hartewens te sturen. Schrijf met rode inkt en op wit papier een lijst met alle kwaliteiten die je denkt dat jou ideale levens partner zou moeten kunnen bezitten. Is hij een slimme en verstandige wereldreiziger? Of is hij een huisgenoot die graag rustige avonden doorbrengt door samen films te kijken?

Ga naar de slaapkamer

Deze bevruchtings riten lenen zich voor de tikketak van kleine voeten! Maak ruimte voor uw baby doorde rommel onder het bed op te ruimen. Omdat Oosterse culturen geloven dat de ziel van je baby om je bed kruipt in pogingen om bij je te komen, veeg niet onder het bed terwijl je probeert zwanger te worden, zodat je die kleine, wervelende ziel niet stoort. En vergeet de ooievaar: olifanten zijn het wensgevende dier in feng shui. Plaats een paar houten olifanten aan beide zijden van de deur van je slaapkamer alsof ze de kamer inlopen; ze zullen je wens laten lopen door diezelfde deur.

Wordt kristalhelder

Als mannen afkomstig zijn van Mars en vrouwen van Venus, is het geen wonder dat onze gesprekken botsen. Feng Shui zegt dat harmonieuze relaties alleen succesvol worden ondersteund als een direct resultaat van glasheldere communicatie tussen partners.

Creer wat ‘hitte’

Je wilt warmte, toch? Gebruik de rode kleur overal in uw kamer , omdat het wordt geassocieerd met vuur,  om de dingen op te warmen. Hangende rode gordijnen kunnen elke stagnerende of muffe energie die een liefdesleven in de weg staat, opzij schuiven en het plaatsen van rode lakens op je bed is een snelle katalysator voor een mooie zinderende tijd.

Neem even de tijd om na te denken

Het Feng Shui-geheim is om liefdesymbolen te gebruiken, zoals foto’s of beeldjes in paren. Houd altijd foto’s met 2 mensen in de scène. Je moet altijd twee nachttafeltjes hebben en ervoor zorgen dat alles in bijpassende paren is.

Volg je neus

Sinaas etherische oliën worden beschouwd als een antidepressivum en een effectieve behandeling voor emotionele angst. De olie wordt gebruikt om rust en kalmte te brengen in een emotionele situatie en tegelijkertijd rust en harmonie uit te nodigen.

Laat lampen de weg verlichten

We hebben allemaal het gezegde gehoord: ‘De tijd vliegt als je plezier hebt’, maar wat we maar al te goed weten, is dat het nog steeds vliegt, zelfs als je dat niet bent. Ik weet dat het cliché klinkt, maar het helpt echt om schema’s te coördineren om kritische communicatie te laten stromen. Feng shui zegt dat als je het moeilijk hebt om tijd voor elkaar door te brengen, je deze deze remedie kan proberen: plaats lampen aan elke kant van het bed om energie te verschuiven, zodat jullie samen meer tijd kunnen besteden aan het samen maken van prachtige muziek. Elke partner moet zijn lamp eendrachtig uitzetten, gedurende 27 nachten, om harmonie, balans en saamhorigheid te verlichten. Als je vindt dat het onmogelijk is om dit slaapplanningsplan te formuleren, kom dan op zijn minst overeen om elke avond op dezelfde tijd ‘goede nacht’ te zeggen als herinnering dat relaties elke dag gevoed moeten worden.

Een rotsachtige relatie herstellen

Ruim alle rommel in de slaapkamer op, met name die items die te maken hebben met de slechte relaties uit het verleden of zelfs slechte gezondheidsrapporten, houd ze altijd uit de buurt om alle banden met het ongelukkige verleden te doorbreken.

Geschenken

Kies altijd de geschikte geschenken voor een liefdesrelatie – Geef nooit iets dat scherp of puntig is, bijvoorbeeld een schaar, messen en briefopener, want het veroorzaakt een slechte energie tussen de twee partijen. Misschien ben je je bewust van dit taboe, maar misschien doet je partner dat niet, dus als je geliefde je zo’n geschenk geeft, moet je hem onmiddellijk een dollar teruggeven om het geschenk symbolisch te “kopen”.

Rozen

De roos is de meest voorkomende bloem die iemand zal geven om zijn liefde te tonen, maar wees voorzichtig om rozen met doornen  te sturen, omdat ze de relatie kunnen ruïneren. Het zal je misschien verbazen om van sommige Feng Shui-meesters te horen dat rode rozen het einde van een relatie betekenen en rode met doornen dubbel ongunstig zijn. Misschien wilt u veilig spelen door gele of roze rozen te kiezen als een geschenk en vooral, vergeet niet om alle doornen te verwijderen.

Feng Shui genereert energieën

Feng shui gaat niet alleen over het verwerven van rijkdom, het kan ook helpen om chi-energieën te genereren om liefde, huwelijk en echt geluk in iemands leven te krijgen, dus hoop dat deze tips je kunnen helpen in je liefdesrelatie.

 

Bron: https://www.speakingtree.in/

19 oktober 2018: Opening Nieuw Nationaal Transcendente Meditatie (TM) Centrum

Het TM Centrum gaat vandaag, 19 oktober 2018, officieel open op de Vijaya Dashamí Divas.

Transcendente meditatie (TM) is een eind twintigste eeuw bekend geworden vorm van meditatie geïntroduceerd door Maharishi Mahesh Yogi in de jaren vijftig in India. Inmiddels hebben wereldwijd zes miljoen mensen een training gekregen in deze techniek, die meestal tweemaal per dag ruim een kwartier in een gemakkelijke zithouding beoefend wordt. De TM-techniek bestaat voornamelijk uit het in gedachten herhalen van een geselecteerde woordklank, mantra genoemd, en het toelaten dat de herhaalde “klank” stiller en stiller wordt, tot de mantra verdwijnt en men alleen nog bewust is, zonder gedachten. Dit is de “inwaartse gang” van de meditatie en het doel ervan wordt transcendent of zuiver bewustzijn genoemd, in het Sanskriet: toerieja (“de vierde bewustzijnstoestand”) of samádhi. Samen met de geest is ook het lichaam tot rust gekomen en begint “stress” op te ruimen, wat lichamelijke en daardoor ook weer geestelijke activiteit betekent: de uitwaartse gang van de meditatie. Als de zuivering afgelopen is begint weer de inwaartse gang, enzovoorts. Na de meditatie is het belangrijk te stabiliseren door middel van vertrouwde activiteit, om te voorkomen dat men gedesoriënteerd raakt.

Alle TM mediterende zijn van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 6.15 nm: begint de groepsprogramma voor TM Siddhas
 • 7.15 nm: begint de 20 min TM Mediterenden groeps programma
 • 7.45 nm: Guru Puja
 • 8.00 nm: Special Verrassing en verdere programma

Het TM Centrum is gevestigd aan de Themistostraat #3, een zijstraat van de Aquariustraat (Kwatta).

आयुर्वेदः डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए 3 आसान उपाय, जानें किन चीज़ों का करें परहेज

डायबिटीज जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। उच्च रक्त शर्करा के लक्षणों में अक्सर पेशाब आना होता है, प्यास की बढ़ोतरी होती है, और भूख में वृद्धि होती है। अमेरिका में यह मृत्यु का आठवां और अंधेपन का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। आजकल पहले से कहीं ज्यादा संख्या में युवक और यहां तक की बच्चे भी मधुमेह से ग्रस्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से इसका एक बड़ा कारण पिछले 4-5 दशकों में चीनी, मैदा और ओजहीन खाद्य उत्पादों में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं।वीडियो में हम आपको बता रहे हैं डायबिटीज के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में।

ये 3 पेय हैं लाभकारी
1. आंवले के स्वरस या आंवले के जूस को 40 मिली लेकर उसमें 1 ग्राम हल्दी पाउडर और 6 ग्राम शहद डालकर उसे सुबह-शाम इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय है कि 20 ग्राम आंवला पाउडर लेकर उसमें 250 मिली पानी मिलाएं और उसको मध्यम आंच पर पकाएं और जब वो 1/4 मतलब लगभग 60 मिली रह जाए तो उसे उतार कर, छान कर, ठंडा करके उसमें 250 मिलीग्राम त्रिवंग भस्म, 500 मिलीग्राम छोटी इलायची का चूर्ण, 1 ग्राम हल्दी पाउडर, 6 ग्राम शहद को मिलाएं। इसे सुबह-शाम इस्तेमाल करें।
2. दूसरा उपाय लगभग 150 ग्राम अमरुद के पत्ते लें, उन्हें पीस कर पानी में भिगो लें और सुबह उन पत्तों को छान के उस पानी को घूंट ले लेकर पिएं। इससे भी डायबिटीज़ में आराम मिलता है।
3. अगर आपका शुगर लेवल बहुत हाई है और आपको उसे नॉर्मल करना है तो 50 ग्राम बांस के पत्ते लेकर उसे 600 मिली पानी में उबालें जब तक कि वो 75 से 80 मिली के लगभग न रह जाए। अब उसे ठंडा करके, छान कर पीएं। इससे शुगर का लेवल जल्दी ही सामान्य अवस्था में आ जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म विधा के द्वारा भी हम डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं।

डायबिटीज़ के रोगी क्या करें, क्या न करें
अब बात करेंगे कि डायबिटीज़ के रोगियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डायबिटीज़ के रोगियों को एक डेली रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी है।

 • सुबह जल्दी उठना चाहिए।
 • व्यायाम के लिए समय निकलना चाहिए। रोज़ प्राणायाम, योग, व्यायाम ज़रूर करना चाहिए।
 • सुस्त जीवनशैली के बजाए सक्रिय जीवन शैली अपनाना चाहिए।
 • साइक्लिंग, जिमिंग,स्विमिंग जो भी पसंद है उसे 30-40 मिनट तक ज़रूर करने की आदत डालें।

क्या खाएं
जानेंगे डायबिटीज में किस तरह का खानपान फायदेमंद रहता है।
1. डायबिटीज़ में थोड़ा और आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए।
2. डायबिटीज़ में हम सारे मौसमी और रस वाले फल खा सकते हैं।ड्राय फ्रूट्स की बात करें तो अखरोट, बादाम, चिया सीड्स, मूंगफली और अंजीर भी ले सकते हैं।
3. अपनी डाइट में गुनगुना पानी, छाछ, जौ का दलिया और मल्टीग्रेन आटा (मिलाजुला अनाज) शामिल करें।
4. डायबिटीज़ के रोगी को दिन में सोना, मल-मूत्र आदि वेगों को नहीं रोकना चाहिए।
मांसाहार, शराब और सिगरेट आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

इन चीज़ों को न खाएं
डिब्बाबंद आहार,बासी खाना, फ़ास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा तेल-मसाले वाले भोजन नहीं खाना चाहिए।
इन आयुर्वेदिक उपचारों का पालन करके आप हेल्दी रह सकते हैं।

Bron:

https://www.jagran.com/lifestyle/health-ayurvedic-treatment-for-diabetes-18476018.html?utm_source=izooto&utm_medium=push_notification&utm_campaign=lifestyle&utm_content=&utm_term=

 

Hot Or Not For 2017: 8 Stars That Will Rise Top

It is important to be chic. I love the 2000s because everyone started to love haute couture. I always say: To be well dressed you must be well naked. I am never satisfied with myself and that is what keeps me going – I have no post-satisfaction. The difference between style and fashion is quality.

Art is Concern for Learning and Living

Possibly we do not have one theme for each season, but just try to make beautiful clothes all year round. We have got to change our ethics and our financial system and our whole way of understanding the world. It has to be a world in which people live rather than die; a sustainable world. It could be great.

Even Michelangelo got paid for doing the Sistine Chapel. To those artists who say they’re doing it for the love of art, I say: Get real.

Also Read: Nicole Kidman on the Critic’s Choice Red Carpet Event of 2017

Fashion fosters cliches of beauty, walking in the streets of style.

It is difficult to talk about fashion in the abstract, without a human body before my eyes, without drawings, without a choice of fabric – without a practical or visual reality. Brides today are increasingly sensitive to the tastes, feelings and finances of their attendants. Fashion is about dressing according to what’s fashionable. Style is more about being yourself. If you wear clothes that don’t suit you, you’re a fashion victim. You have to wear clothes that make you look better. Art is about learning and about living with people. It’s alive.

But ultimately, the main message is to forget about rules – after all, one look at Stone’s beauty history proves she’s tried everything from peacock blues to punchy corals and made it work for the red carpet.

Vanity is the Healthiest Thing in Life

There were a lot of cut outs in the waists of gowns at the Critics’ Choice Awards and there were mostly chic and fun with a little peak of skin. This is not a little peak.

Walking on the fashion show of Elementos

They will all come together to decide the winner of the prize, which was won last year by British menswear designer Grace Wales Bonner. The successful candidate will be given a €300,000 grant and year-long business mentorship, helping them to develop every area of their brand.

Coverage: 50 Ways to Wear a Hat

We like the idea of a long top over pants – it’s nervy – but the combo of no straps, very long layers of ruffling and her cleavage looking smashed the latest records.

This is reflected in the basic idea to Kate Ballis’ photo series Beaches Above. By shooting the world from a bird’s eye view world.

Success isn’t about the end result, it’s about what you learn along the way. Fashion fosters cliches of beauty, but I want to tear them apart. I wanted to dress the woman who lives and works, not the woman in a painting. For me, the summer will be pure gray – mother-of-pearl gray, very pale gray. To me, this is the big statement for summer. Then we have light blue, light turquoise, lots of pink. Women are more sure of themselves today. They don’t have to emulate the way men dress.

1. There is always the new project, the new opportunity.

A stylish purse for the La La Land.

Her pictures show the seaside of Brighton, Sandringham, St. Kilda and Albert Park in Melbourne. The photographs were taken from a Robinson helicopter with the door off: “I hang directly out of the helicopter which is very scary but I’m getting used to it,” she says confidently. “The photos were taken on a 40 degree day in Melbourne, which means that it’s actually a nice temperature in the helicopter.”

2. The idea of a beach holiday is a bit nostalgic in itself. To me, this is the big statement for summer.

Pulling off an awesome dress at outskirts.

While from a ground level perspective the world often looks pretty messy, Kate’s photos capture a certain order that lies within these landscapes. Her images can even be compared to paintings depicting life many years prior. Kate has an explanation for why that might persist.

It is about striving to do as well as possible, for yourself, not for outside approval; and not worrying excessively about mistakes or set-backs.

I am like a freight train. Working on the details, twisting them and playing on them over the years, but always staying on the same track.

Valentino Garavani

People who exhibit unhealthy perfectionism are fearful of failure, fearful of criticism, hate making mistakes, stew over past errors, and worry excessively about disappointing others. You can counter this by trying to develop a healthy perfectionist approach.

Forget Your Fears and Worries

Success isn’t about the end result, it’s about what you learn along the way. Fashion fosters cliches of beauty, but I want to tear them apart. I wanted to dress the woman who lives and works, not the woman in a painting. For me, the summer will be pure gray – mother-of-pearl gray, very pale gray.

 • I’m used to always deciding everything myself.
 • It’s a blessing, but also a terrible defect sensational.
 • Style is much more interesting than fashion, really.
 • Garbriela Peters partnered with YouTube.

“Forget what people tell you is the right thing and go with what you love,” Goodwin proclaimed. “Make-up is supposed to be fun and if you are so attached to doing what’s right it loses its joy. Have fun with it!”