Paramaribo 

Organisatie:  Contact persoon: Telefoon:
Shri Krishna Mandir Ramkisoen 491492
SSDP Parkash 8724392
Hindi sanskriti C.S. Shiv Ramsukul 8834590
S.V, Atoom S Jhagroe 8822100
Shri Satsang C.S Debipersad Ram 8628280
Rabindranath C.S. Soegriemsingh 8567337
Sat Narain C.S. Pt. R .Dwarka 8560236
Upkar Tahloe Gautam 8532458
Leiding 9a Rakesh Baboelal 8595442
Shri Vishnu Mandir C.S. Jivan 8737390
Nayá Roshni Samáj Khedoe Tedj 8830273
Durga Shakti C.S. Chandersingh 8547880
Apna cautál samáj Dipak 8502518
Mata Gauri ism Benie’s park S.Chotoe 8726965
Nauyuga Tjein Monorath 8594223
Gopal mandir WNZ Vijay Akloe 8773194
Shri Krishna Mandir Sarwan Ramautar 8508437

Wanica

Organisatie:  Contact persoon: Telefoon:
Cautál Samaj Sarasvatischool mw Changoer 8509612
Amar Prakash Kumar Charan 8720820
Sanatan Dharm, Livorno (Scholengemeenschap) Keshwam Bisoen 8514505
Parmanand C.S. Sarwan Baktawar 7861032
Vishwe Joti C.S. Ram Lachman 8595825
SCSV Ganga Sagar Tedjoe 8591884

Commewijne

Organisatie:  Contact persoon: Telefoon:
Tulsi Manes Mandir Ashok Sahai 8801295
Cautál Samáj Mariënburg Dilip Ramkhelawan 8224979
Shiv Mandir Rocky Baldew 8572575

Saramacca

Organisatie:  Contact persoon: Telefoon:
Sitaram Mandir Pravin Chotkan 8686523
Mahabier Dal Charan 8586309
Jagriti Jay Kali 8532745
Shri Sitaram Cautál Autar 8944358
Satti Cautál Radjesh Bhawanibhikh 8581906
Cautál Samáj Alkol Radjinderpersad 8834169

Nickerie

Organisatie:  Contact persoon: Telefoon:
Prem Sangeet Cautál Samáj Hemant Sant 8501688
Ramgoel Wikaash Oemrawsingh 8583035
Jai Hanoeman Gulraj Perdiep 8743815
Valmiki Ramayan
Shri Ram
Prem Sangeet Cautál Samáj
Naya Roshni Soekhnanden B 8821263
Ayodhia Dhám
Jay Hanoeman
Ektá Lachman S. 8296687
Shri Vishnu Mandir Nawien Sitaram 8999747
Sari  Cautál Samáj Baynath K. 8813951
Cautál Samáj Changoer Soeresh 8559626
Cautál Samáj Bajrang Bán Ramadhin R. 231114/8765572