CHRISTUS & KRISHNA: TWEE HERDERS

*Psalm 23: de Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. *Krishna in Bhagwad Gítā: ’Ik zal voorzien in al wat mijn liefdevolle volgeling ontbreekt en zal Ik beschermen wat hij van Mij verkrijgt’.

  1. PROFETIE/ DE VERLOSSER. Overeenkomsten tussen Jezus en Krishna, vangen reeds aan met de aankondiging . Jezus als de verlosser van het Joodse volk en Krishna als wederkerende incarnatie ter vernietiging van het kwaad, bescherming van de gelovigen en herstel van de Dharma (wetten van rechtvaardigheid/de kosmische rechtsorde).
  2. GOD WORDT MENS: de Goddelijke incarnatie (autār). Jezus als deel van de Heilige Drie-Eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest en Krishna als incarnatie van Vishnu, deel uitmakende van de Goddelijke Scheppende Drie-eenheid Brahmā (creatie), Vishnu (onderhouden/instand houden) en Shiva(vernietiging/herschepping). Deze drie zijn de hinduïstische personificaties, van de genoemde aspecten van de Onpersoonlijke, Ultieme Creatieve Scheppende Energie genaamd Brahma.
  3. NEEF/BROER ALS METGEZEL. Vóór de komst van Jezus wordt zijn neef Johannes (betekent God is genadig) geboren als zoon van Zacharias en Elizabeth (nicht van Maria). Dit door interventie van De Almachtige wegens de zeer hoge leeftijd en onvruchtbaarheid van de ouders. Krishna is vooraf gegaan door zijn (half)broer Balrām (betekent Gods kracht), deelmanifestatie van de Almachtige, geboren als zoon van Rohini, de eerste echtgenote van Zijn vader Vasudeva. Ook het doel van voorbereiden van de komst van De Redder is hierbij aanwezig.
  4. DE KINDERMOORD. Evenals Herodes, vreest ook de koning Kansa (oom van Krishna) voor zijn leven en troon en beide geven opdracht om de nieuw geborenen te doden. Dit voorval symboliseert het kwaad dat altijd zal trachten de ontsproten goedheid in u, direct bij het ontwaken ervan, bij de geboorte al, te vernietigen.
  5. MISINTERPRETATIE. In het handelen van zowel Jezus als van Krishna ziet men vaak tegenstellingen, omdat de diepzinnige spirituele- en filosofische boodschap verscholen in de metaforen en allegorieën, niet wordt begrepen door de beperkte inzichten veroorzaakt door onwetendheid. In beide manifestaties worden de menselijke kwaliteiten en de onbegrijpelijke Goddelijke macht geëtaleerd, richting gevende aan de mens hoe te handelen.
  6. DE BOODSCHAP. De verheven wijsheid onderrichtte Krishna in de vorm van de Bhagvad Gítā (Gítā) op het slagveld en ook Jezus deed dit in open lucht in o.a. Zijn Bergrede en Veldrede. Beide verkondigden de boodschap van hoge morele waarden als leidraad voor een vreedzaam leven.
  7. DE GULDEN REGEL EN KARMA. Eén van bekende, misschien wel de bekendste stellingen van Jezus is de Gulden Regel in Zijn Veldrede: behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Deze impliceert dus een causaal verband (wet van oorzaak en gevolg). Zoals ik doe, zo zal ik ook ontvangen. Mijn handeling heeft een soortgelijke handeling tot gevolg. Wat ik ontvang heb ik zelf gecreëerd. Bijvoorbeeld: wil ik dat men mij respecteert (het gevolg), dan moet ik eerst anderen respecteren (de oorzaak). En dit is dan overduidelijk de Karma-leer van Krishna in de Gítā. Namelijk, elke handeling heeft een terugslag. Alles wat je meemaakt, is de vrucht van een door jou geplant zaad. De dagelijkse realiteit is, dat wij allen zoveel fouten maken en deze regel van Krishna en Jezus bewust negeren. Pas na verstrijken van de jaren, als wij de situatie niet kunnen verklaren en existentiële vragen als “waarom moet dit mij overkomen”, “waarom juist ik” opdoemen, beseffen we, dat we de waarheid van deze regel ondergaan. De waarheid die we altijd negeerden. Daarom ook dat zelfs de grootste filosofen telkenmale de fout in gaan/gingen. Dit is nou eenmaal de beperking, de mens eigen. Moge dit een troost en tegelijk een baken voor allertheid zijn.
  8. DE TWEE HERDERS. Jezus en Krishna laten zich beschrijven als herder, ondanks hun koninklijke afstamming en het Goddelijke. Schapen worden in verband gebracht met Jezus en koeien met Krishna.

*De herders drijven de dieren niet, maar leiden deze. Krishna en Jezus symboliseren de verheven wijsheid en het innerlijke van de mens. De dieren zijn de zinnen/de zintuigen. In het Sanskriet is Go(w) het woord voor koe en tegelijk voor zintuig. Wij moeten onze zinnen volgzaam maken zoals de schapen en de koeien en hen leiden vanuit ons innerlijke, langs de meetlat van de hogere wijsheid. De volgzaamheid van deze dieren dient als voorbeeld voor de mens om de weg van de waarheid, het geweten zonder meer te volgen.

*De band tussen een schaap/koe en zijn herder is zo sterk, dat het dier de stem van deze herkent. Tevens kan de herder in zijn kudde al de dieren uit elkaar houden, gelijk de Schepper, door Zijn aanwezigheid in een ieder, aandacht heeft voor elk individu en elke wens aanhoort omdat Hij omnipotent (almachtig) is.

*Bij het hoeden is er geen afrastering en beschermt de herder de aan hem toevertrouwde kudde,  door zelf als hek te fungeren en er dwars voor te gaan liggen, insgelijks God de gelovige beschermt die zijn levensgang aan Hem heeft toevertrouwd.

NOTE: ook degene die niet in de Schepper gelooft, kan meegaan met het gestelde, door telkens God/Jezus/Krishna etc. te vervangen met “het innerlijke”. Deze kracht in u is de scheppende kracht, welke ook het geweten vormt. Laat u zich leiden door de herder in u, uw geweten, uw innerlijke en de universele wetten van rechtvaardigheid/waarheid zullen u beschermen.

  1. VOLG ENKEL MIJ. Johannes 8:12/ 9:5: Ik ben het licht van de wereld, volg enkel Mij. Ook Krishna zegt in de Gítā : Ik ben in- en om je heen in elk aspect. Laat ALLE vormen van religie varen en kom enkel in Mijn schrijn, Ik zal je bevrijden van al de reacties op je zonden. Krishna zegt niet het hinduïstische te verkiezen boven andere religieën. Hij zegt van allen afstand te nemen en zich enkel aan De Scheppende Kracht over te geven; zoals Jezus: volg Mij. Laat u zich niet verwarren door al de regels en onderwerpt u zich zonder omwegen, aan de kosmische wetten van rechtvaardigheid, het ultieme waarheidsprincipe. U heeft geen regels nodig om De Almachtige/ De Waarheid te eren.
  2. HET EINDE. Beide verlaten het aardse door een niet-natuurlijke oorzaak. Jezus door de kruisiging. Krishna door een pijlschot afkomstig van een jager, als karmaresultaat van Zijn handelingen tijdens de eerdere incarnatie als Shrí Rām. De religie heeft altijd de geëigende bovenzinnelijke argumentatie voor elk gebeuren.

RESUME. Zeer summier zijn slechts enkele overeenkomsten tussen Jezus/christendom en Krishna/hinduïsme besproken. Logisch dat er ook grote verschillen zijn, maar richt u zich enkel op de overeenkomsten, dan draagt u bij tot duurzame vrede. Mijn citaat: Zoals iedereen op zielsniveau gelijk is, is de ziel van de religies dezelfde. Het verschil ligt slechts in het uiterlijke en in de gebruiken.

Pandit drs. R.P.Sitaldin (hindupriester/bedrijfseconoom/filosoof)

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *