De nalatenschap of de boedel (dl.1)

In de praktijk komen er vaak diverse boedelproblemen voor. Men kan deze tot een minimum beperken door het maken van een testament (uiterste wilsbeschikking). Met dit summiere artikel willen wij u wegwijs maken/ meer duidelijkheid verschaffen omtrent de afwikkeling van de boedel na overlijden van uw dierbare. Elk geval verschilt van andere gevallen, dus voor het beste advies omtrent uw boedelafwikkeling bent u altijd terecht bij de notaris.

 

Als iemand komt te overlijden (de erflater) en meerdere erfgenamen nalaat behoren zijn goederen, gelden, en ook zijn schulden, rechten en verplichtingen tot zijn nalatenschap (boedel). Deze onverdeelde boedel zal dan over de erfgenamen worden verdeeld. Bij een kinderloos echtpaar is de langstlevende echtgenoot de enige erfgenaam, behalve als de overledene bij testament meerdere erfgenamen heeft benoemd.

 

Wie kan erven?

Een erfgenaam, legitimaris (afstammeling aan wie door de wet een legitieme portie wordt toegekend) of legataris (degene aan wie een legaat is toegekend) kunnen beschikken over het door de erflater nagelaten vermogen. Dit blijkt uit een Verklaring van Erfrecht. Deze verklaring wordt tijdens het leven van de erflater op diens verzoek door een notaris opgemaakt.

 

Wat moet u als erfgenaam doen na overlijden?

Als nabestaande kunt u zelf bij de Procureur-Generaal (PG) in Suriname navraag doen of de overledene een testament heeft gemaakt middels overlegging van een overlijdensakte. In de praktijk wordt aan een notaris gevraagd om dit na te gaan. Bij het Parket van de PG wordt het testamentenregister bijgehouden.

 

Boedelscheiding

Nadat het vaststaat wie de erfgenamen/gerechtigden zijn en voor welk aandeel onverdeeld in de nalatenschap van de erflater, kunnen de erfgenamen overgaan tot verdeling van de nalatenschap (boedelscheiding). Helaas zijn erfgenamen het niet altijd direct eens over de verdeling. Na overlijden van de erflater kunnen de erfgenamen slechts gezamenlijk het beheer voeren over het vermogen van de nalatenschap. Niemand is verplicht in een onverdeelde boedel te blijven. Scheiding en deling kan alleen als alle erfgenamen meewerken en het tot gevolg heeft dat ten aanzien van tenminste 1 deelgerechtigde de onverdeeldheid ten opzichte van tenminste 1 goed wordt opgeheven. Bijvoorbeeld: Indien de nalatenschap bestaat uit een onroerend goed kunnen de erfgenamen besluiten dat het onroerend goed wordt toebedeeld aan 1 of meer van de erfgenamen, tegen uitkering aan de overige erfgenamen van de waarde van hun aandeel in geld. Men spreekt dan van “uitkopen”. Of als het perceel groot genoeg is voor verdeling, kan een ieder zijn aandeel in grond toebedeeld krijgen. Als de erfgenamen tezamen besluiten de bezittingen uit de nalatenschap te verkopen aan derden, dan wordt de koopsom verdeeld onder hen naar rato van ieders aandeel.

Word vervolgd….

 

Bron: http://www.notarisvishnudatt.com/publicaties/DE-NALATENSCHAP-oftewelDE-BOEDEL.html