De nalatenschap of de boedel (dl.2)

Waarom zijn er zoveel onverdeelde boedels in Suriname?

  • De weigerachtige of nalatige gerechtigde: De meest voorkomende reden dat een boedelscheiding niet snel of gemakkelijk kan plaatsvinden is dat één of meer gerechtigden weigeren mee te werken. De overige erfgenamen kunnen zich wenden tot de Kantonrechter met het verzoek om de persoon die weigert mee te werken, te veroordelen tot medewerking.
  • Meerdere erfgenamen willen één bepaald goed: Een andere oorzaak is dat meerdere erfgenamen één bepaald goed uit de nalatenschap eisen. Bijvoorbeeld: Alle kinderen willen het voorste gedeelte van het perceel, omdat dat aan de hoofdweg gelegen is. De Kantonrechter kan dan verzocht worden over de kwestie uitspraak te doen.
  • Geschil over de waarde: Ook kan het voorkomen dat alle gerechtigden mee willen werken, maar het niet eens zijn over de waarde van de onroerende goederen; de Kantonrechter kan ook in dit geval ingeschakeld worden.
  • Geen overeenstemming: Ingeval erfgenamen geen overeenstemming kunnen bereiken over de verdeling of geen van hen in staat is de overige erfgenamen uit te kopen, kunnen zijde Kantonrechter verzoeken het onroerend goed of de onroerende goederen te verkopen.
  • Beperkte termijn bij het recht van grondhuur: Het Decreet uitgifte domeingrond bepaalt in artikel 16, dat bij het ontstaan van een onverdeeldheid door o.a. het overlijden van de grondhuurder de deelgerechtigden binnen 18 maanden na het overlijden van de grondhuurder één van hen moeten aanwijzen op wie het recht van grondhuur overgaat. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het grondhuurrecht van rechtswege aan de Staat. Veel mensen zijn niet bekend met deze 18 maanden termijn, met als gevolg dat het grondhuurrecht vervalt aan de Staat.

NOOT: Boedelproblemen kan men tot een minimum beperken door het maken van een testament.  

Bron: http://www.notarisvishnudatt.com/publicaties/DE-NALATENSCHAP-oftewel-DE-BOEDEL.html