Dharma wordt al te vaak verkeerd begrepen!

  • Dharma is elke handeling met waarheid als basis!
  • De geestelijke levenswet (dharma) voor de mens is rechtschapenheid, goed gedrag en goede gewoonten.
  • Goed gedrag en geestelijke wijsheid zijn de twee ogen door God geschonken om je ingeboren goddelijkheid te ontdekken.
  • Spreek de waarheid; wees rechtschapen (Satyam Váda; Dharmam Chára).

Ieder individu wordt geboren op het pad van rechtvaardigheid (dharma márga), reist over het pad van handeling (karma márga) en haast zich over het pad van wijzen (sádhu marga) om de Hoogste Werkelijkheid (Brahma márga) te bereiken. Het pad van handeling en het pad van de wijzen worden verlicht door de organen van waarneming (jnyán-indriya’s). Houd de organen van waarneming en van handeling (karma-indriya’s) zuiver en onbezoedeld. Baba

 Wat wordt bedoeld met dharma? Kan een mens ook een gelukkig leven leiden als hij zich aan dharma vastklampt?
Deze vragen roepen twijfels in de mens op! Ondanks God zelf dit vertelt, blijken mensen van vandaag de juiste lessen niet begrepen te hebben…
De gebeurtenissen in de wereld wijzen erop dat de mens de Goddelijke roep blijft negeren. Als er over dharma wordt gesproken, is de mens geneigd te denken aan aalmoezen geven, voedsel voor behoeftigen, etc. Natuurlijk is het een lange tijd geweest, voordat het smetteloze gelaat van dharma onherkenbaar werd bezoedeld. Net zoals de mooie velden door gierige mensen zijn omgevormd tot totaal vernietigde landschappen, zo ook is door de tijd heen dharma vernietigd. Een ieder dient zich te houden aan de principes (dharma) uiteengezet in de Veda’s, Shástra’s en Puráṇa’s.

Verkeerd begrepen door de incompetente intelligentie, ongebreidelde emotie, en onzuivere redeneringen, zijndeze werken schromelijk verdund, en hun heerlijkheid is smartelijk aan het lijden. Net als de regendruppels gekleurd door de hemel, gecontamineerd raken wanneer ze op de aardbodem vallen, zo ook zijn de interpretaties van de “ongecontamineerde” leringen van de rishi’s door “tolken” en “geleerden” bezoedeld. Boeken geschreven voor kinderen bevatten illustraties om de tekst te verduidelijken, maar de kinderen brengen hun tijd met de foto’s door, vergeten wat ze beogen te verduidelijken. Op dezelfde manier interpreteren de onoplettenden en de “ongeschoolden” de rituelen verkeerd, die ontworpen zijn om de grote waarheden te begrijpen.

Wanneer dergelijke verscheuring van dharma plaatsvindt, wanneer het gezicht van dharma lijdt aan misvorming door de handen van de vijanden van God, dan beantwoordt de Heer de roep van de goden en de goddelijken en redt de wereld van de ondergang, door het herstel van Recht en Waarheid op het gebied van Dharma en Karma. Wie kan de huidige blindheid nu genezen? De mens heeft de taak om de zesvoudige innerlijke vijanden (arishadvarga) t.w.: lust, woede, hebzucht, begoocheling, trots en haat, die leiden tot onheil of ongeluk, te overmeesteren. Zo alleen kan dharma worden hersteld.

Samastha Lokáh Sukhino Bhavantu
Moge alle werelden gelukkig zijn!

Bron: Sri Sathya Sai Baba Organisatie Sur