Lezing: Familie-erfgoed-strategie door Mr. A. Autar

De Surinaamse Juristen Vereniging organiseert tezamen met Buiten Sociëteit Het Park  op donderdag 6 juli 2017 een lezing welke gehouden wordt in Het Park, aanvangende 19.30 uur.

De inleider is mr. Aniel Autar, die om privé redenen voor korte tijd in ons land vertroeft.

Hij staat erom bekend de jongst benoemde mannelijke notaris in Nederland te zijn (hij was 29 jaar oud toen hij benoemd werd tot notaris in Rotterdam). De spreker is behalve notaris Raadsheer-plv bij het Gerechtshof te Den Bosch, ook docent aan verscheidene opleidingen voor post-universitair onderwijs in Nederland.

Mr. Autar geniet vooral bekendheid op het gebied van Estate Planning. Dit begrip heeft, anders dan elders in de wereld, in Suriname weinig bekendheid. In het kort gezegd gaat het om alle zaken die de nalatenschap van iemand betreffen, terwijl deze nog in leven is. Dus niet alleen een testament, maar ook het oprichten van stichtingen, trusts, bijbehorende volmachten, verschuldigde belastingen e.d.

De spreker heeft eerder in 2011 in ons land een lezing gehouden over het zgn. levenstestament dat in Nederland grote belangstelling geniet, maar in Suriname nog onbekend is. Daarbij had hij aangeven welke mogelijkheden er voor het Surinaamse recht aanwezig zijn. 

Het levenstestament is een notariële akte. In een levenstestament kan iemand vastleggen wat de wensen zijn als men door ziekte of ongeval wilsonbekwaam wordt. Daarbij kan aangegeven worden voor welke medische behandeling wordt gekozen of men juist niet wenst, of wat moet geschieden bij langdurig en uitzichtloos geestelijk lijden.

Recentelijk is mede onder zijn redactie het boek ‘Compendium Familie-erfgoed-strategie’ verschenen, waaraan verscheidene Nederlandse topwetenschappers hebben meegewerkt.

Aan dit compendium worden de navolgende gegevens ontleend.

Het begrip familie-erfgoed-strategie geniet in Suriname eveneens geen bekendheid, maar heeft zeker ook relevantie voor ons land. Het gaat hierbij om mensen die ervoor kiezen om in familiaal verband datgene voort te zetten wat een vorige generatie heeft opgebouwd.

Het begrip familie-erfgoed-strategie is een samengestelde definitie op basis van twee begrippen, familie-erfgoed en strategie. Onder familie-erfgoed wordt in dit verband verstaan alles waarvan een familie het de moeite waard vindt om als collectief bezit in stand te houden. Daarmee wordt benadrukt dat de intentie en beleving van de familie als uitgangspunt dienen. Onder strategie wordt verstaan de visie, doelstellingen en maatregelen om de beoogde instandhouding te kunnen realiseren.

Het adviseren bij een familie-erfgoed-strategie vergt een multidisciplinaire benadering op verschillende fronten. Het betreft een proces waarbij inhoudelijke en relationele aspecten met elkaar in het juiste verband moeten worden gebracht. Het succes van de familie-erfgoed-strategie is in de eerste plaats afhankelijk van de mate waarin het lukt om de goede samenwerking van familieleden in juiste banen te leiden en de samenwerking van de familie met externe mensen vorm te geven. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen van wet- en regelgeving, juiste financiële, fiscale en juridische randvoorwaarden worden geschapen, passend bij de cultuur en doelstellingen van de familie.

De benadering zoals hiervoor is omschreven is in Suriname beslist geen gemeengoed, maar kan toch ook voor ons land van betekenis zijn.

In de Surinaamse praktijk is gebleken dat met name bij de Paraboedels de houding van de erfgenamen is dat de onroerende goederen in handen van de familie moeten blijven. Hiervoor is een systeem ontwikkeld van een plantagebestuur dat het beheer voert over de onroerende goederen, maar in de praktijk niet altijd op een voor alle erfgenamen bevredigende wijze lijkt te functioneren.

In de Nederlandse familie-erfgoed-strategie gaat het echter om familiebedrijven die niet vergelijkbaar zijn met de Paraboedels. Het gemeenschappelijke is wel dat het bezit in handen moet blijven van de familie. Wellicht is het mogelijk dat toch voor ons land lering getrokken kan worden uit de ervaringen in Nederland.

De inleider zal worden bijgestaan door een panel bestaande uit: Mr. C.R. Jadnanansing, oud-notaris/jurist en voorzitter SJV, Mr.Dr. C. Akkal-Ramautar, docent Adekus en Mr. R. Shyamnarain, fiscaaljurist. De panelleden zullen een kort commentaar leveren vanuit hun eigen discipline gericht op de Surinaamse situatie. Hierna zal het publiek in de gelegenheid gesteld worden in discussie te treden met de inleider en panelleden.

De lezing is in het bijzonder bestemd voor juristen, maar staat open voor alle belangstellenden.

Paramaribo, 1 juli 2017.

Namens de SURINAAMSE JURISTEN VERENIGING

Mr. C.R. Jadnanansing, voorzitter