Installatie werkgroep Bestudering en Eventuele Herziening Sarnami Spelling

Op vrijdag 13 januari 2017 werd in de vergaderzaal van de Faculteit Humaniora (FdHum) een commissie Herziening Sarnami Spelling (HSS) geïnstalleerd door mevrouw dr. Renata de Bies, decaan FdHum. Deze faculteit die zich o.a. tot taak stelt de Surinaamse talen en culturen te bestuderen en te ontsluiten, is voornemens een standaard Sarnami woordenboek samen te stellen. Ter voorbereiding op dit woordenboek, moet de spelling bestudeerd en eventueel herzien worden. Om dit te verwezenlijken heeft de FdHum een commissie samengesteld waarin vertegenwoordigers van verschillende instituten en verenigingen die met de taal werken, zitting hebben.

Op deze manier probeert de FdHum een breed draagvlak te creëren voor het project Sarnami. Bij de installatie benadrukte de decaan dat de ‘herziene’ spelling simpel en bruikbaar moet zijn voor alle gebruikers. Verder sprak zij haar waardering uit voor de commissieleden voor hun onbaatzuchtige inzet. Na de installatie droeg de decaan de vergadering over aan de voorzitter, drs. Krishnedat Bajnath, die een voorlopige ‘agenda’ opstelde om in 4 sessies de bestaande spelling te bestuderen en te voorzien van commentaar. Wanneer de herziening rond is zal deze commissie worden ontbonden.

De commissie is als volgt samengesteld: De heer drs. K. Bajnath, voorzitter, FdHum De heer dr. N. Mohkamsingh, secretaris, FdHum De heer drs. R. Baldew, lid, vertegenwoordiger Stichting OHM Mevrouw dr. R. de Bies, lid, coördinator Studierichting Taal,FdHum Mevrouw. M. Djwalapersad, lid, vertegenwoordiger Stichting Wanita Sanstha De heer drs. A. Jagbandhan, lid, redactie Sandesa De heer B. Narain, vertegenwoordiger Stichting Hindi Parishad De heer B. Patandien, lid, examinator in Sarnami De heer J. Soebhag, MSc, lid, redactie tijdschrift Bhasa.