Jongeren Saramacca ronden hun Havan studie af

In Suriname doet zich binnen de Sanatan Dharm al geruime tijd een tekort voor aan paṇdits. Ook in het district Saramacca ,waar gelovige Hindú’s dun verspreid over het district wonen, doet dit tekort zich ernstig  gevoelen. Zo ook bij de Shri Ganesh Mandir te Damboentong waar er een bijna sluiting dreigde door dit tekort. De geestelijke leider van deze mandir Pt. Soedish A.Hira  overlegde hierover met zijn Guru Swámi Raghavánand, Hindú spirituele guru van de  Brahmárishi Mission aan de Kwattaweg. Deze  gaf op zijn beurt aan zijn chátra (student)  Pt. Soedish A. Hira de opdracht om de eerder zelf opgedane kennis verder te delen.

Pt. Soedish A. Hira  heeft daartoe  zeven Hindú jongeren van Saramacca  kunnen motiveren en inspireren om het eerste deel van het Hindú theologisch  curriculum,  de havan cursus  volgens de Vaidik Sanátan Dharma te volgen. De cursus bestond uit een theoretisch  en een praktisch deel. Tijdens de theorie lessen zijn de betekenissen van elk handeling bij een havan uitgelegd met de bijbehorende wetenschappelijke verklaring. Het leerboek  de “ Havan Yajñya Paddhati”  (in het Devanágari en Romaansschrift) is hiervoor gebruikt. De opleiding heeft zes maanden geduurd waarvan één maand theorie en vijf maanden praktijk. Op vrijdag 28 april 2017 jl. is het examen door de zeven jonge paṇdits in opleiding, succesvol afgelegd.

De jongste cursist is 10 jaar oud terwijl de oudste 22 jaar is. Naast de jeugdigheid is het ook opmerkelijk dat er naast 3 jongens, ook 4 meisjes deze aanvangscursus succesvol hebben afgerond. De geslaagden  zijn allemaal karmavádi paṇdit(a)s.

Het vervolg curriculum omvat de pújá cursus, waaraan de jonge paṇdits zullen meedoen. Bij het afronden van de havan cursus krijgt de cursist de aanspreek titel van “ Yajñyabrahma”, en bij het afronden van de pújá cursus de titel van “Pujári”. Dit zal enkele jaren van studie en praktijk vergen wat de nodige discipline vereist. Naast deze theologische en praktische  vakken vormen ook het onderwijs in Hindí en Sanskrit onderdeel van de vervolg opleiding. Gezien de jeugdigheid van de paṇdits in opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan de persoonlijkheidsvorming en maatschappelijke oriëntatie.

De geslaagde Yajñyabrahma’s  worden alvast ingezet als Havan paṇdits in de Shri Ganesh Mandir te Damboentong in Saramacca.

De geslaagde  cursisten met de aanspreektitel titel  van Yajñyabrahma zijn:

  1. pt. Santosh Dassasingh
  2. pt. Rakesh Chedie
  3. pt. Yashwan Gangadien
  4. pta. Wanita Kalisingh
  5. pta. Sheranie Gangadien
  6. pta. Ratisha Poeran
  7. pta. Menisha Hira

Deze jongeren zullen bij de voltooiing van hun paṇdit opleiding een fundamentele bijdrage leveren aan het verder uitdragen van het Hinduïsme in Suriname.

Pt. Soedish A.Hira en zijn Guru Swámi Raghavánand verzetten goed werk met deze solide stappen in de oplossing van het tekort aan paṇdit in Suriname.

Bron: OHM