23 mei 2024: Buddha Púrnimá

Buddha Púrnimá, ook bekend als Vesak of Boeddha Dag, is een belangrijke feestdag in het boeddhisme die de geboorte, verlichting en dood van Gautama Buddha viert. Het valt op de volle maan dag in de maand Vaishakha, die meestal in april of mei valt, afhankelijk van de maankalender.

Het woord Buddha is een titel met de betekenis “ de Verlichte”. Zijn eigen naam was Siddhárth, hetgeen betekent: “Hij die zijn doel heeft bereikt”.  Zijn familienaam was Gautam. Boeddhisme is de leer van Buddha.

Het symbool van het Boeddhisme is een wiel met acht spaken. Dat staat voor het “achtvoudige pad”. Elke spaak betekent een deel van de levenshouding die je nodig hebt om steeds weer het middelpunt te vinden.

De kern van Buddha’s leer wordt gevormd door de Vier Nobele Waarheden, nl.:

– er bestaat lijden (dukh);

– dit lijden heeft een oorzaak (samuday);

– het lijden kan worden opgeheven (nirodh);

– er is een weg die tot opheffing van het lijden leidt (márg).

Niemand kan het bestaan van het lijden ontkennen; behalve ongeluk, ouderdom en dood zijn er vele andere vormen van lijden, waar men echt niet naar verlangt. De fundamentele oorzaak van het lijden is de gebondenheid aan het verlangen naar (zinnelijke) bevrediging, de gehechtheid aan het materiële, het vergankelijke en de dorst (trishna). Daarom kan het lijden worden opgeheven als men deze dorst overwint en een onthecht en onbaatzuchtig leven leidt.

En de weg tot de opheffing van het lijden is het Heilige Achtvoudige Pad, nl.:

– het juiste geloof (erkenning van Dharma en de vier Nobele Waarheden);

– het juiste besluit (verlangen naar verlossing, geen begeerte, wrok of haat koesteren);

– het juiste woord (niet liegen, niet kwaadspreken, geen harde taal, geen praatjes);

– de juiste daad (niet doden, niet stelen, geen overspel plegen, niet zelfzuchtig handelen);

– het juiste gedrag (vrij van leugen, bedrog, list of haarkloverij);

– de juiste inspanning (beheersing van de begeerten, oefening van de wil);

– de juiste meditatie (waken over het lichaam, het gevoel, en de wil, enz.,) en

– de juiste concentratie (bereiken van inwendige kalmte, volmaakte zuiverheid).

Buddha legt de nadruk op cultivering van gevoelens als maitri (liefde) en karuna (mededogen), niet alleen ten opzichte van onze medemensen en de mensheid in het algemeen, maar ook ten opzichte van de dieren en de planten, de aarde, de totale schepping. In onze moderne wereld – gekenmerkt door jachtigheid en geweld, onrust en gespletenheid – is deze boodschap van de Buddha des te belangrijker, nu de mensheid erop uit schijnt te zijn zichzelf en de natuur te vernietigen door de Dhartí- Mátá (Moeder Aarde) te plunderen.

Wellicht heeft de wereld nimmer Buddha’s leer zo hard nodig als juist nu!

Buddha Púrnimá is een belangrijke dag voor het geven van liefdadigheid en het helpen van anderen, aangezien dit belangrijke principes zijn in de leer van Buddha. Veel mensen doneren geld of voedsel aan liefdadigheidsinstellingen of helpen anderen in nood.

Over het algemeen is Buddha Púrnimá een dag van vreugde, mededogen en vrede, waarop boeddhisten en anderen de principes van Boeddha herdenken en hun toewijding aan de leer van Buddha vernieuwen.

“Weest een licht voor uzelf,
zoekt een toevlucht in uzelf,
niet in anderen.”
Buddha

 

Bron: diverse