Prof.Dr. H.Rampersad spreekt bij Kenniskring op 4 april


Veel Surinaamse bedrijven maken moeilijke tijden mee. Teruggelopen omzetten en verkopen, toename van bedrijfskosten en een tekort aan kwalitatief maar vooral diciplinair personeel en kader zijn kenmerkend voor het ongunstige kennis en ondernemersklimaat in Suriname.  Ook door de langzame stijging van de valuta koers, criminaliteit en de moordende verhoogde bankrentes  zijn Surinaamse bedrijven onvoldoende in staat de internationale- en regionale concurrentiestrijd aan te gaan.
Hierdoor missen ze veel kansen om op effectieve wijze waarde aan lokale grondstoffen toe te voegen en groei van de Surinaamse economie, export en werkgelegenheid te realiseren.

Hubert Rampersad is de gastspreker tijdens een brainstormsessie van Kenniskring op dinsdag vrijdag 4 april a.s. om 20.00 uur in het Lalla Rookhgebouw. Hij zal dan nader ingaan op de invloed van kennis en innovatie op ons functioneren de noodzakelijke tool aanreiken voor de strategische heroriëntatie van ons bedrijfsleven en de consequenties voor zowel het kennis- en industriebeleid van de overheid als voor de technologische kennisinfrastructuur in ons land. Immers kennis is niet iets wat je vast kunt pakken, maar het is wel de belangrijkste sleutel tot overleven in de huidige internationale concurrentiestrijd.

 

Kennis zit in mensen, die hiermee in staat worden gesteld bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Kennis kan bijvoorbeeld technologisch van aard zijn, betrekking hebben op nieuwe markten of de wijze van organiseren omvatten”. Kennis is sterk aan slijtage onderhevig, en zal men dus voortdurend moeten leren. Leren is het proces van kennisverrijking, het produktieproces waarmee kennis wordt gemaakt, ofwel het actualiseren van kennis. De manier waarop we met beschikbare kennis omgaan heeft dus een belangrijke invloed op de concurrentiekracht. Dit vereist investering in kennismanagement, die op verschillende plaatsen in elke bedrijf erg essentieel is, waar aanwezig, hoe benut, hoe anderen gedeeld en hoe die kennis zorgt voor toegevoegde waarde voor het bedrijf”.

 “Innovatie is het ontwikkelen en toepassen van kennis in nieuwe produkten en produktieprocessen, waarmee toegevoegde waarde wordt gecreëerd. We onderscheiden hierbij produktinnovatie respectievelijk procesinnovatie. Daarnaast hebben we nu ook sociale innovatie, die meer met emotionele intelligentie en social media te maken heeft. Uit onderzoek blijkt dat produktinnovaties over het algemeen werkgelegenheid creëren, als gevolg van het ontstaan van nieuwe markten, verbeterede produkten en lagere verkoopprijzen, terwijl procesinnovatie (zoals bijvoorbeeld produktieautomatisering) arbeidsbesparende gevolgen hebben. Het gaat bij innovatie om het zo doelmatig mogelijk mobiliseren en continu inzetten van verschillende vormen van beschikbare kennis.

Intellectueel kapitaal speelt dus een belangrijke rol binnen innovatieve bedrijven. De praktijk leert dat deze ondernemingen systematisch beter presteren in termen van produktiviteit, export, winst en werkgelegenheid.” Er is gelegendheid tot discussie.

Kenniskring KK, bestaat ruim 20 jaar met een zusterorganisatie in Nederland en netwerkgroepen in Aruba, Curacao, Guyana, India, Trinidad en de USA, is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en business community. Door elke eerste dinsdag van de maand inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK members in staat zijn hun individuele- en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven.

Kenniskring is een instrument om d.m.v. contactlegging de expertise van elk netwerk lid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk- of maatschappelijk voordeel te behalen. KK kent geen bestuur, doch een coördinatie team, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage @ Srd. 20,- ter dekking van kosten van die avond.