Purusha Rájá Shawn op bezoek bij TM en Sanatan Dharm

Van 20 tot 25 april 2023 had de Transcendente Meditatie organisatie in Suriname hoog bezoek van Purusha Rájá Shawn Herman. Het doel van het bezoek was om voornamelijk het Nationaal Coherentieprogramma dat in het kinderhuis Sanatan Dharm was gestart en op een aantal andere scholen en instituten was voortgezet, te laten hervatten. In dat kader is er op maandag 24 april een ontmoeting geweest met pt. Nitin Jagbandhan, voorzitter van het Sanatan Dharm hoofdbestuur. Bij deze ontmoeting waren aanwezig Rájá Shawn, de TM- leraren, dhr. en mw. Ian en Radha Thijm- Kisoensingh en dhr. Imro San- A- Jong, nationaal directeur voor Suriname (zie foto).

Wie is Rájá Shawn

Rájá’s zijn hoofdleiders binnen de internationale TM- beweging, die door Mahárishi Mahesh Yogi persoonlijk zijn geselecteerd en in die hoedanigheid zijn benoemd. Zo is Dr. Tony Nader, Mahárishi’s opvolger, momenteel de Mahá Rájá van Mahárishi’s “Global Country of World Peace” en wordt Rájá Rám of Dr. Nader Rám genoemd. De Rájá’s zijn verantwoordelijk om Mahárishi’s Vedische Wetenschappen en technieken, zoals b.v. de Transcendente Meditatie, het TM-Siddhi programma en de Mahárishi Áyurveda, in alle 192 landen in de wereld te verspreiden.

Purusha’s (brahmacári’s) zijn voornamelijk TM- Leraren en Siddhá’s, die besloten hebben om een celibatair leven te leiden en de verspreiding en handhaving van Coherentie, ordelijkheid in de wereld, als levensdoel te hebben.
Purusha Rájá Shawn, TM- leraar, is één van de vele universele Rájá’s binnen de TM-beweging. Hij is een Canadees en reist de hele wereld rond om de Vedische Kennis te verspreiden en projecten uit te voeren.
Vanaf 2016 tot heden werkt hij met andere Purusha’s aan projecten onder begeleiding van Rájá Luis, de Rájá verantwoordelijk voor Zuid- Amerika,  in o.a. Mexico, Brazil, Guyana en Suriname zoals o.a. het Nationaal Coherentieprogramma.

Het ligt in de bedoeling dat pt. Nitin Jagbandhan na overleg met zijn bestuur, het Nationaal Coherentieprogramma op de scholen en in het kinderhuis van de Sanatan Dharm zal doen hervatten, gezien de positieve resultaten die eerder geboekt waren en deze groep de grootste was nl 70% (zie verder hieronder).

Wat is het Nationaal Coherentieprogramma?

Mahárishi Mahesh Yogi, de grondlegger van o.a. de TM- techniek en het TM-Siddhiprogramma, heeft zich altijd beijverd om deze technieken te gebruiken om de kwaliteit van het leven/de samenleving te verbeteren. Verschillende effecten in de samenleving kunnen op verschillende niveaus van ons denken en handelen worden gerealiseerd. Wanneer wij bijvoorbeeld een huis willen bouwen, iets dat fysiek van aard is, dan zijn handelingen op het actief denkniveau (het niveau waarop wij dit document momenteel lezen) evenals fysieke handelingen voldoende om dat te realiseren. Willen wij echter hogere waarden in het leven realiseren die niet- fysiek van aard zijn, zoals Vrede, Harmonie, Vriendschap, enz., dan is het actief denkniveau niet geschikt om deze hogere waarden in het leven te realiseren.

Daartoe moeten wij onze aandacht naar meer fijnere niveaus van ons denken brengen; het niveau waar ons denken onbegrensd is en alle hogere, innerlijke waarden in hun zuivere vorm van nature aanwezig zijn nl. het Transcendent Bewustzijn. Dit wordt gerealiseerd middels de beoefening van de TM- techniek en het TM- Siddhiprogramma.

Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer groepen met aantallen groot genoeg samen de TM- techniek beoefenen, de groepsbeoefening een positief effect op de samenleving heeft. Hiervoor is 1% van de bevolking nodig om negatieve tendensen zoals misdaad, verkeersongelukken en ziekenhuisopnames te laten afnemen. (zie grafieken hieronder) Dit staat bekend als het Mahárishi Effect.

Grafiek: Toegenomen gebruik van meer intelligentie zoals gemeten middels het intelligentiequotiënt.

Grafiek: Afname van het moordcijfer in de USA tussen 2007 – 2010 toen grote groepen Yogic Flyers actief waren.

Grafiek: Afname van ziekenhuisopnamen op alle niveaus van aandoeningen door de beoefening van de Vliegtechniek (onderdeel van de TM- Siddhi’s) en toepassing van Mahárishi Áyurveda.

Het Mahárishi Effect kan met minder beoefenaars worden bereikt wanneer het gevorderde TM-Siddhi programma gezamenlijk beoefend wordt. Dan is slechts de vierkantswortel van 1% (√1%) voldoende om hetzelfde effect teweeg te brengen. Voor Suriname zouden ongeveer 100 Siddhá’s die gezamenlijk of op dezelfde tijd het TM- Siddhi programma beoefenen, voldoende zijn om dit effect voor Suriname te realiseren.

Voorbeeld van het Mahárishi Effect

Het Mahárishi Effect is meer dan 50 keer wereldwijd gedemonstreerd met de eerste demonstratie in 1984 in Fairfield, Iowa (USA) waar 8.000 beoefenaars van het TM-Siddhi programma (Yogic Flyers) dit effect voor de wereld als geheel hebben gedemonstreerd.

Figuur: 8.000 Yogic Flyers, welke toen de √1% van de wereldbevolking was, die in 1984 te Fairfield, Iowa (USA) internationale conflicten gedurende de demonstratie met 35% hebben laten dalen.

Het verloop van de Scholen en Kinderhuisprogramma’s in Suriname

De effecten op persoonlijk, onderwijs en maatschappelijk niveau zijn wetenschappelijk bevestigd en worden in vele landen al toegepast. Wat nodig is, zijn mensen die bereid zijn om het op een reguliere en voorspelbare manier toe te passen. Daartoe zijn de kinderhuizen en scholen het meest geschikt omdat de fysieke en menselijke infrastructuur al aanwezig zijn. Slechts het programma moet worden ingevoerd en consistent worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan het werk van Rájá Shawn was de TM- techniek als onderdeel van het Nationaal Coherentieprogramma al in 2012 in de kinderhuizen van Sanatan Dharm en Arya Diwaker geïntroduceerd (zie foto’s en tabellen).

De eerste groep mediterenden in het kader van het Coherentieprogramma 2012 met de TM- Leraren dhr. Ashoké Kumar uit Guyana en dhr. Imro San-A-Jong.

Mediterenden in het kinderhuis Sanatan Dharm, 2012.

Mediterenden van het Arya Diwaker kinderhuis, 2012.

Tabel 1: Overzicht van personen die de TM-techniek tussen 2012 en 2020 vrijblijvend hebben geleerd
% Totaal 2012 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal 100% 646 44 66 134 146 48 183
Sanatan Dharma 70% 453 44 24 95 59 48 183
Arya Diwaker 26% 168 0 042 39 87 0 0
Overigen 4% 25
Sanatan Dharma 453 44 24 95 59 48 193
School 326 95 48 183
Kinderhuis 44 44
Overigen 83 24 59
Arya Diwaker 168 0 42 39 87 0 0
School 83 14 69
Kinderhuis 85 42 25 18
Overigen 0
Overigen 25 25

 

Met de komst van Rájá Shawn is in 2017, samen met de TM- Leraar en Siddhi-administrator mej. Virginie Courvasier, begonnen met het introduceren van de TM-techniek op scholen met een vervolg naar de kinderhuizen, in het bijzonder van de Arya Diwaker school te Tamanredjo, Commewijne (39) en Sanatan Dharm. In 2018 zijn de 3de en 4de klassen van de Parvatischool in het programma opgenomen.

Studenten Parvatischool 2018.

In 2018 werd de TM- techniek geïntroduceerd op de Pt. R. Kalidien LBGO en de Swami Shardhanand LBGO (Commewijne) en de Mr. Dayanand Muloschool (Paramaribo).

In 2018 hebben, als wijze van experiment, ook een aantal studenten en docenten op 2 openbare scholen de TM- techniek geleerd en wel op het Mr. Dr. J. C. de Miranda Lyceum (dhr. Imro San- A- Jong) te Paramaribo en S.G.N. Havo Nickerie (Rájá Shawn).

Mediterenden van de Parvatischool in 2019, met de TM- Leraren dhr. Ricardo Hok Ahin (links) en dhr. Imro Grootfaam (rechts).

In 2020 is dit programma voortgezet op de Parvatischool en de Shri Hanumanschool (evenals de Sarasvatischool). In totaal hebben 183 studenten en docenten de TM-techniek aangeleerd.

Voorlopige resultaten op scholen en kinderhuizen

De resultaten van dit programma zijn voorlopig van aard en meer kon niet verzameld worden omdat het programma op alle instituten voortijdig is afgesloten. De afspraak was dat de beoefening tot het eind van het schooljaar zou doorlopen. Natuurlijk heeft de komst van COVID- 19 daar verandering in gebracht, maar de instituten die vóór het begin van 2020 zijn gestart, hadden wel de mogelijkheid om het programma voort te zetten.

Op de Parvatischool is in 2019 een vergelijking gemaakt tussen studenten van klasse 4B die toen schoolonderzoek 1 hadden moeten maken. In die klas hadden 15 studenten de TM- techniek geleerd waarvan 9 de 7 stappen om de techniek te leren, niet hebben afgemaakt. De overige 6 hebben tussen november 2019 en januari 2020 elke dag samen met de studenten uit klasse 4A door gemediteerd. Het examen was in december 2019. De gemiddelde resultaten per leervak tussen hen die door zijn gegaan en hen die gestopt waren, zijn in Tabel 2 weergegeven.

Tabel 2: Resultaten per leervak;

             Klas 4B, SO-1 2019/20

TM Niet-TM
Gem/Student 8.5 7.5
1 Nederlands 8.2 7.2
2 Engels

8.7

8.2
3 Spaans 8.0 6.3
4 Natuurkunde 8.5 7.7
5 Wiskunde B 8.1 8.1
6 Aardrijkskunde 8.6 6.7
7 Geschiedenis 8.9 8.0
8 Biologie 8.8 7.9

Uit Tabel 2 blijkt dat de 6 studenten die regelmatig (2 keer per dag) door zijn blijven mediteren, over alle vakken gemiddeld een vol punt beter gescoord hebben dan zij die halverwege gestopt waren. En dit verschil was vrij consistent over haast alle afzonderlijke leervakken. Vermeldenswaard is dat een gemiddelde score van 7.5 uit een totaal van 10 vrij goed is.

Deze gemiddelde score van 7.5 over de 8 leervakken was ook het gemiddelde van het eerste schoolonderzoek van het vorig jaar voor de B- richting op de Parvatischool. Dat maakt het resultaat van de 6 studenten die regelmatig door zijn mediteren toch redelijk significant.

De nationaal directeur van Suriname, drs. Imro San- A- Jong en de overige TM-leraren hopen, gezien de positieve resultaten, dat men zich bij de Sanatan Dharm bewust is van de voordelen voor de studenten, de docenten en het administratief personeel van de gezamenlijke beoefening van de TM- techniek en het TM-Siddhiprogramma op scholen en kindertehuizen. En dat men spoedig het Nationaal Coherentieprogramma kan herstarten met goede afspraken t.a.v. onder andere de meditatie en groepschecking tijdens schooltijd, zodat de continuïteit en de resultaten gewaarborgd zijn.

 

Bron: verslag drs. Imro San-A-Jong, nationaal directeur