VSN vraagt aandacht voor AOW- gat, Toescheidingsovereenkomst en afschaffing van visum

Ram Rambaratsingh (r) en Ramon Ramsodit (l)

Ram Rambaratsingh (r) en Ramon Ramsodit (l)

Ram Rambaratsingh, vice voorzitter van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) heeft donderdag in de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de Toescheidingsovereenkomst, het AOW- gat, gezinshereniging en afschaffing van visum voor Surinamers.

Ram Rambaratsingh (midden) donderdag in de Tweede Kamer

Rambaratsingh hield namens de VSN een toespraak. Ramon Ramsodit, die per 1 juli teruggetreden is als voorrzitter van Satya Dharma staat achter de aandachtspunten van de VSN, met name de gezinshereniging en de afschaffing visum voor Surinamers.

Rambaratsingh begon zijn toespraak door de aanwezige Tweede Kamerleden te informeren dat de  Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname getekend is op 25 november 1975. Hij hield de parlementariërs vervolgens voor artikel 5 van dit verdrag.

Artikel 5 luidt als volgt:

Lid 1. Meerderjarige Nederlanders die in Suriname  zijn geboren of die, buiten Suriname geboren zijnde, behoren tot een van de in artikel 4 onder b omschreven groepen van personen en die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst buiten de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben, verkrijgen, ook buiten de Republiek Suriname, de Surinaamse nationaliteit door voor 1 januari 1986 hun wil daartoe te kennen te geven.

Lid 2. De in het eerste lid bedoelde personen hebben het recht te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot de Republiek Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld.

Lid 3. De echtgenoten en de voor het jaar 2001 geboren kinderen, adoptiekinderen daaronder begrepen, van de in het eerste lid bedoelde personen hebben eveneens het recht op de voet van het tweede lid onvoorwaardelijk tot de Republiek Suriname te worden toegelaten.

Rambaratsingh benadrukt dat in artikel 2 vast is gelegd dat de onder dit verdrag vallende Surinaamse Nederlanders het recht hebben te allen tijde met hun gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en in alle opzichten als Surinamer te worden behandeld.

De verdere toespraak van de VSN topper:  Verder staat in de toelichting in de Handleiding op pagina 15 TO, dat Surinamers die feitelijk allen Nederlanders waren in Nederland niet als willekeurige vreemdelingen zullen worden behandeld. Tussen Nederland en Suriname bestaat immers historische- culturele- en familiaire banden.

 

Voor de mensen die hiervoor in aanmerking komen betekend dit dat zij:

  1. Zonder visum naar Suriname mogen reizen.
  2. Niet bij de vreemdelingendienst hoeven te melden.
  3. Geen visumgeld hoeven te betalen.

 

Wie komen precies in aanmerking:

  1. Iedere meerderjarige in Suriname geboren Nederlander die op 25 november 1975 hetzij woonplaats hetzij werkelijk verblijf buiten Suriname had inclusief zijn/haar echtgenote/echtgenoot en tot 2001 geboren kinderen volgens Artikel 5 lid 3.

Het AOW-gat voor Surinamers.

Het AOW-gat voor Surinamers moet niet worden vergeleken met de mensen die uit de hele wereld, naar Nederland zijn gekomen om welke reden dan ook.

De AOW van de Surinaamse Nederlanders wordt gekort voor de tijd dat zij in Suriname hebben gewoond.

De Surinamers zijn Voormalig Rijksgenoten. In “Het Statuut” is vastgelegd wie Rijksgenoten zijn.

Onder “HET RIJK” vallen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. (Suriname tot 25 november 1975). Alle 3 landen hebben in alle opzichten gelijke rechten.

De AOW kwestie had ook in de Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname geregeld moeten worden. Dit heeft Nederland verzuimd te doen.

De Surinamers die zijn geboren vóór 25 november 1975 in Suriname hebben dezelfde rechten als de Witte Nederlanders die in Nederland zijn geboren.

Dus hebben deze groep mensen ook dezelfde rechten, ook op de AOW.

De Sociaal Verzekeringsbank (SVB) heeft in een hoger beroep een zaak tegen de rechter gezegd, dat de AOW voor de Surinaamse Nederlanders een politiek probleem is en de politiek moet dit oplossen. SVB vind het niet prettig dat zij iedere keer voor de rechter moeten verdedigen. 

Dat zijn ook de redenen dat ik steeds bij de politiek aan de bel trek.

 

Gezinshereniging.

Tot 1 oktober 2012 was het zo dat de oudere Surinamers waarvan de andere partners was komen te overlijden, de overgebleven partner in het kader van gezinshereniging voorgoed naar Nederland mocht komen zich te herenigen met hun kinderen en kleinkinderen, indien alle kinderen in Nederland woonachtig zouden zijn.

Nu is deze regeling om onbekende redenen afgeschaft per 1 oktober 2012.

Dit kost Nederland helemaal geen geld. De overgebleven ouder komt voor rekening van alle kinderen in Nederland. 

Volgens informatie van IND gaat het om gemiddeld 10 ouderen per jaar.

Graag zouden wij deze regeling willen herroepen. Vooral gezien de situatie in Suriname nu.

Dit is ook een politiek probleem en de politiek moet dit oplossen. 

 

Afschaffing visum voor Surinamers.

Surinamers die naar Nederland komen voor familiebezoek moeten nog steeds een visum hebben, terwijl veel landen die geen banden hebben met Nederland, zoals Mexico en Brazilië, geen visumplicht hebben.

Dat is ongetwijfeld niet redelijk, daarom verzoeken wij de Nederlandse regering de visumplicht voor Surinamers af te schaffen.

De Surinamers zijn voormalige Rijksgenoten.

Nederland kan haar voormalige Rijksgenoten niet als een willekeurige vreemdeling behandelen.

Een beschaafd land als Nederland kan dat niet maken.

Bron: DiasporaNieuws