Wereld Water Dag

In 1992 heeft de Verenigde Naties (VN) 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag, met als doel deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context. Het thema van deze jaarlijkse terugkerende activiteit is ‘Valuing Water’, water waarderen.

Volgens de VN is de wereldwijde klimaatcrisis onlosmakelijk verbonden met water. Klimaatsverandering veroorzaakt zowel extreme droogte als wateroverlast; de verandering, de waterkwaliteit en bedreigt duurzame ontwikkeling en de biodiversiteit. In dit kader is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, een bewustwordingscampagne gestart om de Surinaamse gemeenschap bewust te maken van het belang van veilig, gezond en schoon drinkwater. Voorts zijn er ook andere klimatologische factoren die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden en een bedreiging kunnen vormen voor duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Het is tevens de bedoeling om op regionaal niveau het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben te vergroten ter voorkoming en verminderingen van watergerelateerde rampen te inspireren, opdat levens en bezittingen gered kunnen worden.

Wanneer wereldwijd waterbeheer en sanitatie onder druk komen te staan, kan dat onder meer leiden tot voedseltekorten, uitputting van natuurlijke bronnen en bodemdaling. Naast de gevolgen van klimaatsverandering op het water, zijn er andere bedreigingen die onze waterbronnen in gevaar kunnen brengen, denk maar aan de vervuiling van onze rivieren door de goudwinningactiviteiten in ons binnenland. Des te meer de reden, waarom aandacht wordt gevraagd voor deze wereldwijde uitdagingen.

Suriname is een van de weinige landen waar de bevolking gelijk uit de kraan water kan drinken. Water, met name drinkwater is een essentiële voorwaarde van het voortbestaan van de mens. Dat betekent dat wij onze (zoet) waterbronnen moeten beschermen en koesteren. Uitgaande van het thema dit jaar wordt eenieder, jong en oud, opgeroepen om op een verantwoorde manier om te gaan met water.  De samenleving moet elke vorm van verspilling achterwege laten en het water beter waarderen.

In de context van United Nations Sustainable Development Goal 6, Clean Water and Sanitation for all die in 2030 gerealiseerd moet zijn, zet het ministerie zich in om voor elke Surinamer, waar die zich ook mag bevinden, toegang moet hebben tot veilig, gezond en betaalbaar drinkwater. Het is een ieders verantwoordelijkheid om op een verantwoorde manier om te gaan met het water dat ter beschikking staat voor het welzijn. Wij benadrukken nogmaals; “Surinamers, vermijdt zoveel mogelijk elke vorm van vervuiling en verspilling van onze waterbronnen. Wees dankbaar en ga op een verantwoorde wijze ermee om.”